Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania


Urząd Miejski w Węgorzynie

Węgorzyno 02.06.2011 r.

Znak:OŚ.6220.7.1.2011.MJ

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4, § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

z a w i a d a m i a m

że na wniosek z dnia 11.05.2011 r. (wpł. dn. 27.05.2011 r.) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi krajowej nr 20 na odcinku od km 49+500 do km 61+200”.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Węgorzyna.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1, stanowisko ds. ochrony środowiska, (pok. Nr 26) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim.

Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmian.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zawiadomienie zostaje umieszczone:

  1. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie oraz na tablicy informacyjnej sołectwa Wiewiecko,

  2. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim oraz tablicach informacyjnych w sołectwach Mielenko Drawskie i Jankowo,

  3. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Węgorzyno www.bip.wegorzyno.

Burmistrz Węgorzyna

Monika Kuźmińska

Otrzymują:

  1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad Oddział w Szczecinie

ul. Boh. Warszawy 33

70-340 Szczecin

  1. Pozostałe strony wg. rozdzielnika

  2. A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janinia Mazuro 03-06-2011 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janinia Mazuro 03-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-06-2011 15:15