Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na przebudowę budynku


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno pok. nr 6 - Pani Justyna Jazłowiec lub pocztą. Wnioski o przesłanie SIWZ można kierować pocztą elektroniczną na adres: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl.

Cena specyfikacji - 0,00 zł.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

- Justyna Jazłowiec, tel. (xx91) 39-70-065, w godz. 10.00 - 13.00

 • Ryszard Brodziński, tel. (xx91) 39-71-563, w godz. 10.00 - 13.00

Opis przedmiotu zamówienia

Uzupełnienie fundamentów wraz z pracami towarzyszącymi budynku remizy strażackiej w ramach zadania „Przebudowa budynku środowiskowego na remizę strażacką w Zwierzynku”.

Zakres robót obejmuje:

  1. Roboty ziemne przy odkrywaniu istniejących fundamentów w ilości 94,06 m3,

  2. Wykonanie podkładów z materiałów sypkich w ilości 11,97 m3 i podkładu betonowego w ilości 4,7 m3,

  3. Wykonanie ław fundamentowych żelbetowych w ilości 17,45 m3,

  4. Uzupełnienie ścian w ilości 34,36 m3,

  5. Izolacja pionowa ścian fundamentowych 112,10 m2,

Szczegółowy zakres robót został określony w kosztorysie nakładczym.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV):

- 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków;

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-10/05.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, gmina Węgorzyno miejscowość Zwierzynek 29 A budynek remizy

Termin wykonania zamówienia - pożądany 90 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena - cena ryczałtowa brutto za wykonanie robót - znaczenie 80%,

- Termin - termin realizacji zamówienia - znaczenie 20%.

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1,
73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 12.00 do dnia 27.09.2005 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2005 r. r. o godzinie 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wywieszono dnia 09.09.2005r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 09-09-2005 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-09-2005 12:06