Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na dowóz uczniów


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno pok. nr 1 - Pan Paweł Malinowski, pocztą lub pocztą elektroniczną, adres: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl.

Cena specyfikacji - 0,00 zł.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

  • Paweł Malinowski, tel. (xx91) 39-71-083, w godz. 10.00 - 13.00,

  • Opis przedmiotu zamówienia - Dowóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Gimnazjum w Węgorzynie, Szkoły Podstawowej w Węgorzynie, Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim. Maksymalna długość wszystkich tras wynosi 835 km. Ilość uczniów wynosi 484.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - 60112200-8 - Usługi autobusowego transportu publicznego.

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-11/05.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, Gmina Węgorzyno.

Termin wykonania zamówienia - od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - wadium wynosi 3.000,00 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Cena - znaczenie 100%.

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 12.00 do dnia 19.12.2005 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2005 r. o godzinie 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany do dnia 17.02.2006. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłoszenie przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2005 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 02-11-2005 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2005 12:46