herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 496 w obr nr 1 m.Węgorzyno


Burmistrz Węgorzyna

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

zabudowanej działka gruntu o nr ewidencyjnym 496 o pow. 0,1445 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Węgorzyno przy ul. Grunwaldzkiej 17, posiadającej urządzoną KW
nr SZ1L/00023872/6. Działka gruntu w kształcie wydłużonego prostokąta, położona jest przy
ul. Grunwaldzkiej. Zabudowana na granicy z dz. nr 495, budynkiem gospodarczym murowanym w złym stanie technicznym o pow. zabudowy 26 m2. Sąsiedztwo Wsch. części działki stanowi zabudowa mieszkaniowa; sąsiedztwo Zach. Części działki stanowi teren niezabudowany. Dostęp do działki bezpośrednio z ulicy Grunwaldzkiej. Teren działki nieuprzątnięty, z rozrzuconymi stertami gruzu budowlanego, nierówny, zakrzaczony; na części sąsiadującej z terenem zabudowy rośnie 7 sz. drzew liściastych; pozostałe drzewa z samosiewu nie są starsze niż 12 lat. Od strony ulicy Grunwaldzkiej działka posiada ogrodzenie nie pokrywające się z granicą geodezyjną.

Cena wywoławcza wynosi 36 171,75 zł (podatek VAT zostanie doliczony do ceny
uzyskanej w przetargu).

Wadium wynosi 7 234,35 zł.

Na przedmiotowy teren brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tej zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym usługowej).

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego: Natura 2000, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

Na dzień 21.10.2011 r. Burmistrz Węgorzyna ogłosił I przetarg ustny nieograniczony, na dzień 30.11.2011 r. Burmistrz Węgorzyna ogłosiła II przetarg ustny nieograniczony. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.01.2012 r.

o godz. 900 w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym
w Goleniowie Oddział Węgorzyno, najpóźniej w dniu 12 stycznia 2012 r. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim, II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju
nr 28 lub telefonicznie /091/ 39 71 251.

BURMISTRZ

mgr Monika Kuźmińska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 13-12-2011 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 13-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2011 09:59