Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na dostawe i montaż pieca


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

I. Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: urzad@wegorzyno.pl

II. Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

III. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno pok. nr 1 - Pan Paweł Malinowski, pocztą lub pocztą elektroniczną, adres: urzad@wegorzyno.pl.

Cena specyfikacji - 0,00 zł.

IV. Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest::

  • Paweł Malinowski, tel. (xx91) 39-71083, w godz. 10.00 - 13.00,

  • Magdalena Szostakiewicz, tel. (xx91) 39-71414, w godz. 10.00 - 13.00

V. Opis przedmiotu zamówienia - dostawa i montaż pieca.

Zakres dostawy obejmuje:

  1. Dostawa i montaż przez Wykonawcę uniwersalnego kotła stalowego opalanego mieszankami węglowymi do kotłowni w budynku przy os. 40-lecia PRL 10, wg typu UKS III typoszereg o mocy cieplnej 320 kW i powierzchni ogrzewalnej kotła 50,00 m2.

  2. Demontaż starego kotła typu ES - KA serii III

  3. Przygotowanie do złomowania starego kotła.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV):

- 28221220-5 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania,

- 45331110-0 Instalowanie kotłów

VI. Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-15/2005.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

VII. Miejsce realizacji: kotłownia w budynku os. 40-lecia PRL 10, 73-155 Węgorzyno.

VIII. Termin wykonania zamówienia - 30 dni od dnia podpisania umowy.

IX. Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

X. Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena - cena ryczałtowa brutto za wykonanie zamówienia - znaczenie 100%,

XII. Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 12.00 do dnia 19.01.2006 r.

XIII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2006 r. r. o godzinie 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

XIV. Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 03-01-2006 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2006 14:51