Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na wykonanie robót budowlanych


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Burmistrz Węgorzyna Paweł Malinowski Karolina Cybulska

Adres Kod pocztowy

Rynek 1 73-155

Miejscowość Województwo

Węgorzyno zachodniopomorskie

Telefon Faks

091 3971563 091 3971567

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

urzad@wegorzyno.pl www.wegorzyno.com.pl

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Taki jak w pkt. 1.1

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Taki jak w pkt. 1.1

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Taki jak w pkt. 1.1

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Zagospodarowanie terenu kwartału między ulicą Szkolną, 2-go Marca, Rynkiem i Grunwaldzką w Węgorzynie

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji Zagospodarowanie terenu kwartału między ulicą Szkolną, 2-go Marca, Rynkiem i Grunwaldzką w Węgorzynie zgodnie z projektem budowlanym. Prace prowadzone będą w dwóch etapach: I Etap: - rozbiórki, - oświetlenie zewnętrzne. II Etap: - nawierzchnie utwardzone - place, dojścia, - pochylnie dla niepełnosprawnych, schody, - elementy małej architektury i wyposażenia, - zieleń. Szczegółowy zakres robót został określony w kosztorysie nakładczym, stanowiącym załącznik do oferty.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

województwo zachodniopomorskie, powiat Łobez, gmina Węgorzyno, miasto Węgorzyno

II.1.5) NOMENKLATURA

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień II.1.5.2) Inna nomenklatura

(CPV)

Główny przedmiot 45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty 45.23.32.22-1

45.11.12.91-4

45.31.10.00-0

31.52.72.00-8 315272

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

368298,63 PLN netto

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

i/ lub zakonczena 14/07/2006

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM

4000,00 PLN

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr poz. z

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

B) Cena oraz dodatkowe kryteria wraz z ich procentowym udziałem:

1. cena - 85 %

2. termin - 15 %

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do: 28/02/2006

Cena: 26.07

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 07/03/2006

Godzina: 12:00

IV.3.3) Termin związania ofertą

60 dni od ostatecznegoterminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 07/03/2006 Godzina: 12:10

Miejsce:

Urząd Miejski ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój nr 14

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE?

Tak

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

--------------------------------------------------------------------------------

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 13-01-2006 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2006 12:49