Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na wykonanie robót budowlanych


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: urzad@wegorzyno.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno pok. nr 1 - Pan Paweł Malinowski lub pocztą. Wnioski o przesłanie SIWZ można kierować pocztą elektroniczną na adres: urzad@wegorzyno.pl.

Cena specyfikacji - 26,07 zł.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

  • Paweł Malinowski, tel. (xx91) 39-71-083, w godz. 10.00 - 13.00

  • Karolina Cybulska, tel. (xx91) 39-71-251, w godz. 10.00 - 13.00

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji „Zagospodarowanie terenu kwartału między ulicą Szkolną, 2-go Marca, Rynkiem i Grunwaldzką w Węgorzynie” zgodnie z projektem budowlanym.

Prace prowadzone będą w dwóch etapach:

I Etap :

- rozbiórki,

- oświetlenie zewnętrzne

II Etap:

- nawierzchnie utwardzone - place, dojścia,

- pochylnie dla niepełnosprawnych, schody,

- elementy małej architektury i wyposażenia,

- zieleń.

Szczegółowy zakres robót został określony w kosztorysie nakładczym.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV):

- 45000000-7 - roboty budowlane,

- 45233222-1 - roboty budowlane w zakresie chodników,

- 45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

- 45311000-0 - roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych,

- 31527200-8 - oświetlenie zewnętrzne.

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-1/2006.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, miasto Węgorzyno.

Termin wykonania zamówienia -

I etap do dnia 15.05.2006r.

II etap do dnia 14.07.2006 r.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunki.

Wadium - 4.000,00 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena - znaczenie 85%,

- Termin - znaczenie 15%

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1,
73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 12.00 do dnia 07.03.2006

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2006 r. o godzinie 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłoszenie przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13.01.2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 16-01-2006 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2006 09:49