Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogloszenie o rokowaniu sprzedaży działek


Burmistrz Węgorzyna

ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w Ginawie ,w gm.Węgorzyno

nr 88/3 o pow. 30,60 ha , Księga Wieczysta nr 6869,sklasyfikowana jako Tr, zrekultywowana po wydobyciu złoża, z obowiązkiem zagospodarowania o leśnym kierunku.

Przeznaczona w Studium pod zalesienie

Cena wywoławcza 77.000 zł - zaliczka 11.550

Terminy przeprowadzonych przetargów:

I przetarg - 08.11.2005r - cena wywoławcza 91.800 zł

II przetarg - 12.01.2006r - cena wywoławcza 85.680 zł

nr 88/4 o pow. 56,5285 ha, Księga Wieczysta nr 6869, sklasyfikowana jako rola kl.IVa - 20,8481, rola kl.IVb-2,5828 ha i rola kl.V - 33,0976 ha, przeznaczona w Studium pod zalesienie , a w części jako tereny otwarte ( Strefa rozwoju gospodarki rolnej, rybackiej i leśnej oraz turystyki i rekreacji przy respektowaniu zasad ochrony przyrody i krajobrazu z dopuszczeniem wprowadzenia nowej zabudowy wyłącznie w obrębie dawnych siedlisk)

Cena wywoławcza 220.000 zł - zaliczka 33.000

Terminy przeprowadzonych przetargów:

I przetarg - 08.11.2005r - cena wywoławcza 254.378 zł

II przetarg - 12.01.2006 - cena wywoławcza 243.100 zł

W stosunku do działki nr 88/4 Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli nabywca nie spełnia warunków określonych w ustawie z dnia 11.04.2003r o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.Nr 64, poz. 593)

Przy zawieraniu umowy, w wyniku której nastąpi przeniesienie własności nieruchomości rolnej nabywca jest zobowiązany do przedłożenia dowodów, o których mowa w art. 7. ust.1-5 ustawy, albo złożenia oświadczenia, że nie spełnia warunków określonych w art. 5 i 6 tej ustawy.

Brak dowodów albo oświadczenia skutkuje przysługującym z mocy prawa, prawem pierwokupu. W przypadku skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu ustalona cena w drodze rokowań zostanie nabywcy zwrócona w terminie do 14 dni, licząc od daty złożenia oświadczenia woli przez Agencje.

W cenie wywoławczej każdej z działek nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic.

Jeżeli wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę zażyczy sobie geodezyjnego okazania granic, jest on zobowiązany do pisemnego poinformowania o tym fakcie sprzedającego w terminie do 14 dni i w tym terminie dokonania na konto Gminy Węgorzyno wpłaty kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

Zaliczkę na rokowania należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno najpóźniej w dniu 07.03.2006r Datą uiszczenia zaliczki jest data uznania rachunku bankowego a nie data dokonania wpłaty.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem” Rokowania Ginawa działka nr .....” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1( pokój nr 21I piętro) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno najpóźniej w dniu 07.03.2006 do godz. 15.00. Datą złożenia lub przesłania zgłoszenia jest data wpływu do organu.

Dla każdej z działek należy złożyć odrębne zgłoszenie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba

prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki

bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) kopię dowodu wpłaty zaliczki

Ustalony w drodze rokowań kandydat na nabywcę jest zobowiązany do uiszczenia należności pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę w terminie do 21 dni licząc od daty zamknięcia rokowań na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno. Datą uiszczenia należności jest data uznania rachunku bankowego.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika zwraca się nie później niż w trzecim dniu po zamknięciu rokowań ( jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy).Po odbiór zaliczki wpłacający zwraca się osobiście, bez wezwania do kasy Banku Spółdzielczego mającego punk kasowy w siedzibie Urzędu Miejskiego, chyba że w dniu w którym zamknięto rokowania złoży oświadczenie Skarbnikowi Gminy o przekazaniu zaliczki na wskazane przez niego konto. Ustalonemu w drodze rokowań kandydatowi na nabywcę nieruchomości zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia.

Zaliczka nie podlega zwrotowi gdy wyłoniony w drodze rokowań kandydat nie dokona wymaganej wpłaty we wskazanym w ogłoszeniu terminie lub uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 1 miesiąca licząc od daty zamknięcia rokowań.

Rokowania rozpoczną się w dniu 10 marca 2006r o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ( sala konferencyjna I piętro)

Informacji o nieruchomościach oraz w sprawie rokowań udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ( II piętro p. nr 25 lub pod telefonem ( 091) 39 71 402 w terminie do dnia 09.03.2006r

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości i bez podania przyczyny.

Węgorzyno, dnia 27.01.2006r

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 31-01-2006 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2006 12:33