Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na budowę oświetlenia


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: urzad@wegorzyno.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno pok. nr 1 - Pan Paweł Malinowski, lub pocztą za pobraniem.

Cena specyfikacji - 10,45 zł.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest::

  • Lucyna Sugier, tel. (xx91) 39-71-483, w godz. 10.00 - 13.00,

  • Paweł Malinowski, tel. (xx91) 39-71-083, w godz. 10.00 - 13.00

Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - gmina Węgorzyno.

Zakres robót dla poszczególnych zadań częściowych obejmuje:

Zadanie A: Rozbudowa oświetlenia ulicznego miejscowości Cieszyno droga w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej w granicy posesji nr 30 Cieszyno nr 167/4 zgodnie z warunkami ENEA DOR/771/2005 (zał. nr 1)

Z   Zadanie  B: Budowa oświetlenia ulicznego Sielsko wzdłuż drogi - działka nr 352, pomiędzy posesjami nr 75-72 Sielsko z mocą przyłączeniową o wartości 2kW zgodnie z warunkami ENEA DOR6/59/2005 (zał. nr 2)

Z   Zadanie C: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi - działka nr 62/9, pomiędzy posesjami 33-35 Wiewiecko zgodnie z warunkami ENEA DOR6/56/2005 (zał. nr 3)

Z   Zdanie   D: Budowa oświetlenia ulicznego w m., Sarnikierz, działka nr 72 zgodnie z warunkami ENEA DOR6/57/2005 (zał. nr 4)

W zakres prac dla poszczególnych zadań częściowych wchodzi:

1.1. wykonanie robót budowlanych.

1.2. uzyskanie bezusterkowych i bezwarunkowych protokołów odbioru przez ENEA S.A.

Rejonu Energetycznego Gryfice zezwalających na włączenie do eksploatacji.

Zakres robót realizowany będzie zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysami dostarczonymi Wykonawcy przez Zamawiającego.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-5/2006.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, gmina Węgorzyno

  1. zadanie A - miejscowość Cieszyno gm. Węgorzyno,

  2. zadanie B - miejscowość Sielsko gm. Węgorzyno,

  3. zadanie C - miejscowość Wiewiecko gm. Węgorzyno,

  4. zadanie D - miejscowość Sarnikierz gm. Węgorzyno.

Termin wykonania zamówienia - 60 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena - cena ryczałtowa brutto za wykonanie robót - znaczenie 100%,

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1,
73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 12.00 do dnia 14.03.2006 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2006 r. o godzinie 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 23-02-2006 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2006 14:13