Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na utrzymanie zieleni


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: urzad@wegorzyno.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno pok. nr 7 - Pan Paweł Malinowski, pocztą lub pocztą elektroniczną, adres: urzad@wegorzyno.pl.

Cena specyfikacji - 0,00 zł.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest::

 • Lucyna Sugier, tel. (xx91) 39-71-251, w godz. 10.00 - 13.00,

 • Paweł Malinowski, tel. (xx91) 39-71-083, w godz. 10.00 - 13.00

Opis przedmiotu zamówienia - Utrzymanie zieleńców oraz zieleni wysokiej na terenie miasta Węgorzyno

1. Utrzymanie zieleńców na terenie miasta oraz ich pielęgnacja -- 60172 m2

2. Utrzymanie istniejących żywopłotów - 625 mb

3. Utrzymanie skupisk drzew i krzewów w parkach

4. Utrzymanie istniejącego kwiatostanu / rabaty , kwietniki , klomby / -- 870 m2

5. Utrzymanie skalniaków -- 220 m2

6. Obsadzenie kwiatami waz 2 krotnie w sezonie -- 62 m2

7. Opróżnianie istniejących koszy parkowych z nieczystości komunalnych

Zakres prac wykonywanych w ramach utrzymania zieleńców i zieleni wysokiej :

 • koszenie kosiarkami mechanicznymi i spalinowymi zieleńców , skarp , poboczy , terenów zielonych w parkach

 • obcinanie brzegów trawników

 • oczyszczenie obrzeży trawnikowych

 • wiosenne grabienie liści na trawnikach i skwerach

 • jesienne grabienie liści na trawnikach i skwerach

 • wywóz liści na składowisko komunalne w Kraśniku

 • dosiewanie brakującej trawy

 • rekultywacja trawników

 • odchwaszczanie , przycinanie i formowanie żywopłotów

 • odchwaszczanie , przycinanie skupisk krzewów

 • utrzymanie czystości w alejkach i parkach

 • w razie konieczności wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie / podkrzesywanie

 • wykonanie koniecznych zabiegów chemizacyjnych

 • zbieranie nieczystości z trawników i skwerów

Zakres prac wykonywanych w ramach utrzymania kwiatostanu :

 • przygotowanie rabat kwiatowych do nasadzeń

 • wiosenne przygotowanie waz i korytek / wymiana i nawożenie gleby /

 • obsadzanie 2 razy w sezonie korytek , waz i donic

 • dosadzanie brakujących róż , bylin

 • przycinanie róż , bylin - w miarę potrzeb

 • pielenie róż , bylin -- w miarę potrzeb

 • pielenie skalniaków - w miarę potrzeb

 • bieżąca pielęgnacja

 • zbieranie nieczystości z rabat kwiatowych

 • zakup i wysiew nawozów mineralnych

 • podlewanie w ramach potrzeb rabat kwiatowych , waz , donic i róż

 • grabienie liści z rabat kwiatowych

Nomenklatura - wspólny słownik zamówień(CPV): 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-3/2006.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, teren miasta Węgorzyno.

Termin wykonania zamówienia - od dnia 01.04.2006 r. do dnia 31.12.2008 r.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - znaczenie 100%.

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 12.00 do dnia 23.03.2006 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2006 r. o godzinie 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 07-03-2006 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2006 10:36