Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na budowę Gimnazjum


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: urzad@wegorzyno.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno pok. nr 1 - Pan Paweł Malinowski, lub pocztą za pobraniem.

Cena specyfikacji -709,34 zł.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest::

  • Ryszard Brodziński, tel. (xx91) 39-71-563, w godz. 10.00 - 13.00,

  • Paweł Malinowski, tel. (xx91) 39-71-083, w godz. 10.00 - 13.00

Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa Gimnazjum w Węgorzynie przy ul. Kościuszki.

Pełne określenie przedmiotu zamówienia określają:

  1. Dokumentacja projektowa.

  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): ówny przedmiot - 45214000-0

Dodatkowe przedmioty - 45214200-2.

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-6/2006.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, gmina Węgorzyno, miasto Węgorzyno ul. Kościuszki.

Termin wykonania zamówienia - 01.06.2006 r. - 30.06.2008 r.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - 30 000,00 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena - cena ryczałtowa brutto za wykonanie robót - znaczenie 100%,

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1,
73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 12.00 do dnia 26.04.2006 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2006 r. o godzinie 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 08-03-2006 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2006 09:37