Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na opracowanie projektu budowlanego na wodociąg i kanalizację


Węgorzyno dnia 11.05.2006 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: urzad@wegorzyno.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno pok. nr 1 - Pan Paweł Malinowski lub pocztą.

Cena specyfikacji - 22,58 zł.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest::

  • Ryszard Brodziński, tel. (xx91) 39-71-563, w godz. 10.00 - 13.00,

  • Paweł Malinowski, tel. (xx91) 39-71-083, w godz. 10.00 - 13.00

Opis przedmiotu zamówienia - 1. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego na wodociąg i kanalizację w aglomeracji Węgorzyno dla miejscowości Węgorzyno, Runowo Pomorskie i Połchowo.

2. Opracowanie kosztorysów - ślepego i inwestorskiego wraz z przedmiarem robót z zestawieniem robocizny, materiału i sprzętu, w formie drukowej i elektronicznej współpracującej z programem NORMA

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-8/2006.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, teren Gminy Węgorzyno.

Termin wykonania zamówienia - cztery miesiące od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - cena ryczałtowa brutto za wykonanie zamówienia 100%.

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 12.00 do dnia 29.05.2006 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2006 r. o godzinie 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 11-05-2006 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2006 15:10