Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg modernizacja budynku sportowego


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno pok. nr 19 - Pan Krzysztof Paluch, pocztą lub pocztą elektroniczną, adres: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl.

Cena specyfikacji - 0,00 zł.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest::

 • Krzysztof Paluch, tel. (xx91) 39-71-483, w godz. 10.00 - 13.00,

 • Lech Romańczyk, tel. (xx91) 39-71-483, w godz. 10.00 - 13.00

Opis przedmiotu zamówienia - modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego w Węgorzynie przy ul. Kościuszki (stadion LKS „SPARTA” Węgorzyno).

Zakres modernizacji obejmuje:

 1. Czyszczenie powierzchni poziomych oraz pionowych na całości istniejących elementów betonowych - powierzchnia ok. 1.045,54 m2, w tym:

  1. liczba elementów poziomych - 69, powierzchnia elementów poziomych - 810,15 m2

  2. liczba elementów pionowych - 69, powierzchnia elementów pionowych - 235,39 m2

 2. Naprawa powierzchni pionowych na całości istniejących elementów betonowych - ok. 12 m2:

 3. Wykonanie nowych żelbetowych poziomych powierzchni wyrównujących na istniejących elementach betonowych o łącznej objętości.

  1. sektory I - IV - 69,50 m3,

  2. schody I - III - 5,82 m3.

 4. Zabezpieczenie powierzchni poziomych oraz pionowych na całości naprawionych oraz nowowykonanych elementów żelbetowych powłokami ochronnymi,

  1. liczba elementów poziomych - 69, powierzchnia elementów - 836,80 m2,

  2. liczba elementów pionowych - 69, powierzchnia elementów pionowych - 235,39 m2

 5. Wykonanie poprzecznych szczelin dylatacyjnych oddzielających poszczególne części o dużym zróżnicowaniu w elementach żelbetowych - łączna liczba szczelin - 8 szt, średnia długość 10 mb

Zakres robót realizowany będzie zgodnie z „Opisem prac modernizacyjnych stadionu miejskiego z obliczeniem wartości do przedmiaru robót” sporządzonym przez Pracownia Budowlana PROJEKT SERVICE SZCZECIN ul. Seledynowa 20 70-781 SZCZECIN oraz przedmiarem robót.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-7/04.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, miasto Węgorzyno ul. Kościuszki.

Termin wykonania zamówienia -wymagany - do dnia 15 października 2004 r.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - cena ryczałtowa brutto za wykonanie robót - znaczenie 100%.

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1,
73-155 Węgorzyno - pokój 15 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 12.00 do dnia 17.09.2004 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2004 r. o godzinie 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 10 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 07-09-2004 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2004 12:57