Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno pok. nr 19 - Pan Krzysztof Paluch, pocztą lub pocztą elektroniczną, adres: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl.

Cena specyfikacji - 0,00 zł.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest::

 • Krzysztof Paluch, tel. (xx91) 39-71-483, w godz. 10.00 - 13.00,

 • Lech Romańczyk, tel. (xx91) 39-71-483, w godz. 10.00 - 13.00

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Zadanie częściowe A - Remont dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Przytoń nr 19 gm. Węgorzyno, na działce nr 90/4.

 2. Zadanie częściowe B - Ocieplenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 33, 73-155 Węgorzyno,

 3. Zadanie częściowe C - Ocieplenie ściany frontowej i szczytowej budynku mieszkalnego w miejscowości Sielsko nr 38 gm. Węgorzyno.

Zakres robót realizowany będzie zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysami dostarczonymi Wykonawcy przez Zamawiającego.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): 45210000-2 - Roboty budowlane
w zakresie budynków.

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-8/04.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, gmina Węgorzyno

 1. zadanie A - miejscowość Przytoń nr 19 gm. Węgorzyno, na działce nr 90/4.

 2. zadanie B - miejscowość Węgorzyno ul. Kościuszki 33,

 3. zadanie A - miejscowość Sielsko nr 38 gm. Węgorzyno.

Termin wykonania zamówienia - pożądany - 40 od dnia podpisania umowy.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena - cena ryczałtowa brutto za wykonanie robót - znaczenie 75%,

- Termin - termin realizacji zamówienia - znaczenie 25%.

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1,
73-155 Węgorzyno - pokój 15 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 12.00 do dnia 27.09.2004 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2004 r. o godzinie 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 10 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 09-09-2004 08:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-09-2004 08:12