Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg prace remontowo elektryczne


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno pok. nr 19 - Pan Krzysztof Paluch, pocztą lub pocztą elektroniczną, adres: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl.

Cena specyfikacji - 0,00 zł.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest::

 • Krzysztof Paluch, tel. (xx91) 39-71-483, w godz. 10.00 - 13.00,

 • Lech Romańczyk, tel. (xx91) 39-71-483, w godz. 10.00 - 13.00

Opis przedmiotu zamówienia - remont i przebudowa pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i komputerowej. Zakres modernizacji obejmuje:

I. Zadanie częściowe A

 1. Remont i przebudowa pomieszczeń, w tym:

  1. wymiana wykładzin w pomieszczeniu sali posiedzeń Rady Miejskiej (sala konferencyjna),

  2. likwidacja pomieszczenia biurowego na I piętrze budynku,

  3. wymiana wykładziny podłogowej korytarza i holu na I piętrze budynku,

  4. malowania korytarza i holu na I piętrze budynku,

  5. przebudowa sali USC na biura,

  6. przebudowa pomieszczenia biurowego (podatek rolny) na parterze budynku,

  7. remont sufitu pomieszczenia z-cy burmistrza,

  8. remont pomieszczeń sanitariatu na I piętrze budynku.

 2. Modernizacja instalacji elektrycznej, w tym:

  1. modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia w sali posiedzeń Rady Miejskiej (sala konferencyjna),

  2. modernizacja instalacji elektrycznej w sali ślubów,

  3. modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej w pozostałych pomieszczeniach,

II. Zadanie częściowe B:

 1. Modernizacja instalacji sieci komputerowej i instalacji elektrycznej zasilania urządzeń komputerowych z użyciem części materiałów powierzonych przez Zamawiającego.

Zakres robót realizowany będzie zgodnie z przedmiarem robót.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV):

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-9/04.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, miasto Węgorzyno budynek Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1

Termin wykonania zamówienia - pożądany - 45 od dnia podpisania umowy.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena - cena ryczałtowa brutto za wykonanie robót - znaczenie 75%,

- Termin - termin realizacji zamówienia - znaczenie 25%.

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1,
73-155 Węgorzyno - pokój 15 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 12.00 do dnia 04.10.2004 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2004 r. r. o godzinie 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 10 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 16-09-2004 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2004 14:18