Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg Roboty Remontowe


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno pok. nr 19 - Pan Krzysztof Paluch, pocztą lub pocztą elektroniczną, adres: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl.

Cena specyfikacji - 11,68 brutto (słownie jedenaście złotych 68 groszy).

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest::

 • Krzysztof Paluch, tel. (xx91) 39-71-483, w godz. 10.00 - 13.00,

 • Lech Romańczyk, tel. (xx91) 39-71-483, w godz. 10.00 - 13.00

Opis przedmiotu zamówienia:

Remont przejętych od ANR OT Szczecin 2 lokali mieszkalnych w Runowie nr 59/5 i 59/6 wraz z pomieszczeniami przynależnymi.
Zakres remontu obejmuje:

 1. Remont lokali mieszkalnych:

  1. nr 1 o pow. ok. 29 m2

  2. nr 2 o pow. ok. 28 m2
   wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

 2. remont łazienki z wymiana wyposażenia,

 3. remont klatki schodowej,

 4. wymianę schodów (materiał powierzony przez Zamawiającego).

 5. remont pomieszczeń gospodarczych, przynależnych do lokali.

Zakres robót i technologię wykonania określono w „Projekcie - ocenie technicznej obiektu - inwentaryzacja - program robót remontowych” sporządzonym przez P.U.H. „BUD-REM” Tadeusz Łań oraz przedmiarach robót i kosztorysach nakładczych.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): 45210000-2 - Roboty budowlane
w zakresie budynków.

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-11/04.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, gmina Węgorzyno miejscowość Runowo nr 59 lokale 59/5 i 59/6.

Termin wykonania zamówienia - pożądany - 45 od dnia podpisania umowy.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena - cena ryczałtowa brutto za wykonanie robót - znaczenie 65%,

- Termin - termin realizacji zamówienia - znaczenie 35%.

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1,
73-155 Węgorzyno - pokój 15 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 12.00 do dnia 15.10.2004 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2004 r. o godzinie 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 10 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 07-10-2004 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-10-2004 12:18