Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na sprzedaż ruchomości


B U R M I S T R Z W Ę G O R Z Y N A

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ruchomości znajdujących się w budynku Przychodni Lekarskiej w Węgrzynie przy ul. Runowskiej 22, stanowiący sprzęt medyczny i wyposażenie.

Cena wywoławcza 3.569 zł. Minimalne postąpienie 36 zł. Wadium 357 zł

Ograniczenie:

W przetargu uczestniczyć mogą wyłącznie osoby prowadzące na terenie gminy Węgorzyno działalność w zakresie podstawowej opieki medycznej. Zbycie ruchomości następuje łącznie, a nie poszczególnymi jego elementami

W przetargu mogą brać udział, osoby, które najpóźniej w dniu 10.12.2004r wpłacą wymagane wadium na konto Urzędu Miejskiego nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się z regulaminem Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie ruchomości. Datą uiszczenia wpłaty wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji :

- do wglądu oryginał zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie opieki

medycznej oraz dowód wpłaty wadium.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy przetargu lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić Komisji: dokument stwierdzający tożsamość, obywatelstwo oraz nr NIP nr PESEL, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się w trzecim dniu po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, (jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy). Po odbiór wadium wpłacający zgłasza się osobiście, bez wezwania do kasy Banku Spółdzielczego mającej punkt kasowy w siedzibie Urzędu Miejskiego, chyba, że w dniu, w którym zamknięto przetarg złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wyłoniony kandydat na nabywcę ruchomości jest zobowiązany w terminie do dnia 22.12.2004r dokonać wpłaty reszty ceny, pomniejszonej o wadium na konto nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego mającego siedzibę w Urzędzie Miejskim. Datą uiszczenia wpłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca ruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W dniu przeprowadzenia przetargu w wyniku, którego wyłoniony zostanie kandydat na nabywcę ruchomości, nie później jednak w terminie 7 licząc od daty zamknięcia przetargu organizator przetargu wystawi i doręczy fakturę VAT.

Oględzin sprzętu medycznego i wyposażenia można dokonywać w dniach i godzinach urzędowania przychodni Lekarskiej w Węgrzynie przy ul. Runowskiej 22.

Przetarg odbędzie się dniu 16.12.2004r o godz 10

w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ul. Rynek 1, w sali konferencyjnej, I piętro.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Ze szczegółowymi informacjami o przetargu oraz wykazem ruchomości zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie w pokoju nr 17 lub telefonicznie /091/ 39- 71-402.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyn.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu.

Przedmiotem przetargu jest sprzęt medyczny wraz z wyposażeniem , służący określonej grupie osób i jest w dzierżawie osoby świadczącej usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W*gorzyno, dnia 16.11.2004r

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 23-11-2004 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2004 12:15