Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na sprzedaż działki


B U R M I S T R Z W Ę G O R Z Y N A

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 455 o pow. 0,0037 ha w Mieszewie w gm. Węgorzyno.

Nr dz.

Pow. w ha

Cena wyw. w zł

Części składowe

i cena w zł

brutto

Wadium

20% ceny

Dyspozycja w Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania

455

0,0037

1.070,00

556,00- budynek gospodarczy

o pow.16,50 m2

114,00 - grunt

214,00

Teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej o małej intensywności strefa „A” ochrony konserwatorskiej uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Sprzedaż gruntu nie podlega opodatkowaniu, dla budynku - zwolniona z podatku VAT.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic działki, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto Gminy Wegorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłoniona w drodze przetargu.

W przetargu uczestniczyć mogą wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu nr 44A/I/6 w Mieszewie do którego przypisano użytkowanie budynku gospodarczego w działce nr 455 o pow.37 m2 jako pomieszczenia gospodarczego.

W przetargu mogą brać udział , osoby, które najpóźniej w dniu 16.12.2004r wpłacą wymagane wadium na konto Urzędu Miejskiego nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się z regulaminem Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. Datą uiszczenia wpłaty wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy a nie data dokonania wpłaty.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy przetargu lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić Komisji : dokument stwierdzający tożsamość, obywatelstwo oraz NIP i nr PESEL, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się w trzecim dniu , po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , ( jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy). Po odbiór wadium wpłacający zgłasza się osobiście , bez wezwania do kasy Banku Spółdzielczego mającego punkt kasowy w siedzibie Urzędu Miejskiego, chyba, ze w dniu, w którym zamknięto przetarg złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wyłoniony kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie 14 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty reszty ceny, pomniejszonej o wadium na konto nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego mającego siedzibę w Urzędzie Miejskim. Datą uiszczenia wpłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się dnia 20.12.2004r o godz.10 .00

w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ul. Rynek 1 , w sali konferencyjnej, I piętro

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej z zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych. Postąpienie nie może być mniejsze niż 20,00 zł. Ze szczegółowymi informacjami o przetargu zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Wegorzynie w pokoju nr 17 lub telefonicznie / 091/ 39 71-402 lub / 091/ 39 71-267. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyn.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu

W przetargu może wziąć udział wyłącznie najemca lokalu nr 6 w klatce schodowej nr I w budynku mieszkalnym nr 44A w Mieszewie , albowiem z aktu notarialnego rep. A nr 2902/2001 sporządzonym w dniu 17.05.2001r dotyczącego nieodpłatnego nabycia przez Gminę od ANR wynika, że do w/w lokalu przypisano użytkowanie budynku gospodarczego ponieważ w świetle ustawy z dnia 24. 06.19994 o własności lokali pomieszczenie przynależne do lokalu musi znajdować się w obrębie działki na której położony jest lokal. To pomieszczenie stanowiące jednocześnie budynek gospodarczy położony jest na innej działce niż lokal mieszkalny.

Węgorzyno, dn. 02.12.2004r

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 07-12-2004 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2004 09:41