Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenie Burmistrza Węgorzyna w sprawie zasad naboru na wolne Stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie


Zarządzenie Nr 10/2006

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 07 marca 2006 roku

w sprawie: wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze

stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku art. 2 ust. 2 i 4 oraz art. 3a - 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z a ł ą c z n i k Nr 1

do Zarządzenia Nr 10/2006

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 07 marca 2006 roku

PROCEDURA NABORU NA WOLNE

STANOWISKA URZĘDNICZE I KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

 2. Przez stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze należy rozumieć stanowiska, na których zatrudnienie następuje na podstawie mianowania oraz umowy o pracę.

 3. Nabór na stanowiska określone w ust. 1 przeprowadza się w trybie postępowania rekrutacyjnego opartego na przejrzystych kryteriach i równym dostępie do miejsc pracy w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, zwanym dalej „Urzędem”.

§ 2.

 1. Za organizację i przebieg postępowania konkursowego odpowiada Sekretarz Gminy.

 2. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji, obsługę komisji rekrutacyjnej oraz inne niezbędne czynności związane z naborem wykonuje pracownik urzędu prowadzący kadry.

Rozdział 2

Planowanie rekrutacji

§ 3

 1. Rozpoczęcie procedury naboru poprzedza złożenie wniosku do Burmistrza.

 2. Wnioski składają:

1) Sekretarz Gminy w sprawie naboru na stanowiska kierownicze i samodzielne,

2) Kierownicy wydziałów na stanowiska im podległe.

3. Wniosek powinien zawierać:

1)  nazwę stanowiska,

2)  proponowaną datę zatrudnienia,

3)  w przypadku tworzenia nowego stanowiska krótkie uzasadnienie wniosku wraz z analizą kosztów

4. Do wniosku należy dołączyć opis stanowiska zawierający:

1)  nazwę stanowiska pracy,

2)  nazwę Wydziału,

3)  wymagane wykształcenie,

4)  wymagane umiejętności, zdolności,

5) zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Rozdział 3

Komisja rekrutacyjna

§ 4

 1. Skład komisji rekrutacyjnej, zwanej dalej „komisją” każdorazowo ustalany jest w drodze zarządzenia wewnętrznego Burmistrza.

 2. W skład komisji rekrutacyjnej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie rekrutacyjne, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

 3. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 2, zostaną ujawnione w trakcie postępowania rekrutacyjnego, Burmistrz dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie komisji.

Rozdział 4

Postępowanie rekrutacyjne

I. Etapy postępowania

§ 5

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) ogłoszenie o naborze,

2) przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,

3) ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne,

4) selekcje końcową,

5) ogłoszenie wyników naboru.

II. Ogłoszenie o naborze

§ 6

 1. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać w szczególności:

 1. dane adresowe Urzędu,

 2. określenie stanowiska, na które ogłoszono nabór,

 3. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy wraz ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

 4. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,

 5. wskazanie wymaganych dokumentów,

 6. określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym lub o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej „BIP” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 2. Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia.

 3. Po upływie terminu do złożenia dokumentów o naborze, nie później niż po upływie czterech dni roboczych, upowszechnia się w BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

III. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 7

 1. Na dokumenty aplikacyjne składają się między innymi:

  • list motywacyjny,

  • życiorys (CV),

  • kserokopia świadectw pracy, lub dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

  • oryginał kwestionariusza osobowego,

  • zaświadczenie o stanie zdrowia,

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Oferty w zamkniętych kopertach, składane osobiście lub przesłane pocztą, w terminie określonym w ogłoszeniu przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu w godzinach urzędowania.

 • IV. Selekcja aplikacji

  § 8

   1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze oraz na kierownicze stanowisko urzędnicze przeprowadza się dwuetapowo.

   2. W pierwszym etapie komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustala czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o naborze. Ocenę tę przeprowadza się w terminie 1 tygodnia od upłynięcia terminu składania ofert.
    Następnie ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu naboru.

   3. Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze upowszechnia się w BIP-ie. Osoby te otrzymują zawiadomienie o decyzji komisji i zaproszenie do II etapu rekrutacji.

   4. Pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kadr wysyła informację oraz podziękowania tym osobom, które nie zakwalifikowały się do II etapu.

   5. W drugim etapie naboru komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od upływu terminu zakończenia składania ofert pozwalającą ustalić:

    • predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań i obowiązków,

    • przebieg drogi zawodowej,

    • wiedzę fachową z zakresu specyfiki stanowiska oraz z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,

  V. Wyłonienie kandydatów.

  § 9

  1. Po przeprowadzeniu dyskusji nad wynikami rozmów kwalifikacyjnych, Komisja wybiera kandydata w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.

  2. Jeżeli w głosowaniu dotyczącym naboru na stanowisko nie kierownicze dwóch kandydatów otrzyma taką sama liczbę głosów to ostateczną decyzje o wyborze kandydata podejmuje Burmistrz.

  3. Wyniki naboru komisja przedstawia Burmistrzowi.

  4. Ze swoich czynności komisja sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

  5. Protokół zawiera w szczególności:

  1. określenie stanowiska, na które było prowadzone postępowanie rekrutacyjne, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów według spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

  2. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

  3. uzasadnienie dokonanego wyboru.

  § 10

  Decyzja o powierzeniu stanowiska jednemu z wyłonionych przez komisję kandydatów należy do Burmistrza.

  § 11

  Jeśli żaden z kandydatów nie spełnił warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze, komisja nie dokonuje wyłonienia kandydata. W takim przypadku ponawia się postępowanie konkursowe. Jeśli w powtórzonej procedurze naboru żaden z kandydatów nie spełni warunków zawartych w ogłoszeniu, Burmistrz podejmuje decyzję o sposobie naboru na przedmiotowe stanowisko.

  VII. Ogłoszenie o wyniku naboru.

  §12

  1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń Urzędu przez 3 miesiące, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru.

  2. Informacja o której mowa w ust. 1, zawiera:

  1. dane adresowe Urzędu,

  2. określenie stanowiska,

  3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,

  4. uzasadnienie dokonanego wyboru, zarówno w przypadku wyboru kandydata jak i gdy takiego wyboru nie dokonano.

  1. Pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kadr wysyła informację o zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym z podziękowaniem za wzięcie w nim udziału osobom, które uczestniczyły w II etapie naboru.

  Rozdział 5

  Postanowienia końcowe

  § 13.

  Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze postępowania rekrutacyjnego ustał w ciągu trzech miesięcy od dnia jego nawiązania, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru. W takim przypadku stosuje się odpowiednio przepisy § 11.

  Burmistrz Węgorzyna

  Stanisław Konarski

  1

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 15-03-2006 10:29
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2006
  Ostatnia aktualizacja: - 15-03-2006 10:29