Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr III/19/2002

Uchwała Nr III/19/2002

Uchwała Nr III/19/2002

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 grudnia 2002 r.

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 155 , poz. 1014 : zm. z 1999r. Nr 38 , poz.360, Nr 49 , poz. 485 , Nr 70 , poz. 788 , Nr 110, poz. 1255 ; z 2000r. Nr 6 poz.69 , Nr 12 , poz. 136 , Nr 48 , poz. 550 , Nr 95 , poz. 1041 , Nr 119 , poz.1251 , Nr 122 , poz. 1315; oraz z 2001r. Nr 45, poz.497 , Nr 46 poz.499, Nr 88 , poz. 961 , Nr 98 , poz. 1070 i Nr 100 , poz.1082 , Nr 102 , poz.1116 , Nr 125 , poz.1368 , Nr 145 , poz. 1623; oraz z 2002r. Nr 41, poz.363,365 Nr 74 , poz.676 , Nr 114 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 156 , poz.1300) oraz art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300) uchwala się co następuje:

§ 1

 1. Gmina Węgorzyno emituje 27 (słownie: dwadzieścia siedem) sztuk obligacji
  o wartości nominalnej 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych każda, na łączną kwotę 2.700.000,00 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy) złotych.

 2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

 3. Emisja obligacji nastąpi w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach (propozycja nabycia skierowana do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 osób).

 4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie rozbudowy istniejącego budynku oświatowego w którym mieszczą się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Węgorzynie .

§ 3

 1. Obligacje wyemitowane zostaną w następujących seriach:

 • seria A na kwotę 400.000,00 złotych - nie później niż w dniu 31 grudnia 2003 roku,

 • seria B na kwotę 300.000,00 złotych - nie później niż w dniu 31 grudnia 2003 roku,

 • seria C na kwotę 300.000,00 złotych - nie później niż w dniu 31 grudnia 2003 roku,

 • seria D na kwotę 300.000,00 złotych - nie później niż w dniu 31 grudnia 2003 roku,

 • seria E na kwotę 300.000,00 złotych - nie później niż w dniu 31 grudnia 2004 roku,

 • seria F na kwotę 300.000,00 złotych - nie później niż w dniu 31 grudnia 2004 roku,

 • seria G na kwotę 300.000,00 złotych - nie później niż w dniu 31 grudnia 2004 roku,

 • seria H na kwotę 500.000,00 złotych - nie później niż w dniu 31 grudnia 2004 roku.

 1. Cena emisyjna każdej serii będzie równa jej wartości nominalnej.

 2. Wydatki związane z organizacją emisji pokryte zostaną z dochodów własnych Gminy
  Węgorzyno.

§ 4

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania pokryte zostaną
z dochodów budżetu Gminy Węgorzyno w latach 2004-2010.

§ 5

 1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Węgorzyno w następujących terminach:

 • obligacje serii A po upływie 3 lat od daty emisji obligacji,

 • obligacje serii B po upływie 4 lat od daty emisji obligacji,

 • obligacje serii C po upływie 5 lat od daty emisji obligacji,

 • obligacje serii D po upływie 6 lat od daty emisji obligacji,

 • obligacje serii E po upływie 3 lat od daty emisji obligacji,

 • obligacje serii F po upływie 4 lat od daty emisji obligacji,

 • obligacje serii G po upływie 5 lat od daty emisji obligacji,

 • obligacje serii H po upływie 6 lat od daty emisji obligacji.

Jeżeli termin wykupu obligacji określony w pkt. 1 przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po terminie wykupu.

 1. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

 2. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

 3. Warunki przedterminowego wykupu obligacji określi Burmistrz..

§ 6

 1. Obligacje oprocentowane będą w stosunku rocznym, według zmiennej rocznie stopy procentowej.

 2. Stopa procentowa obligacji równa będzie średniej arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z czterech ostatnich przetargów - na których sprzedano takie bony - poprzedzających datę ustalenia oprocentowania na kolejny okres odsetkowy, powiększonej o marżę dla inwestorów nie większą niż:

 • 1,00% dla obligacji 3-letnich,

 • 1,15% dla obligacji 4-letnich,

 • 1,25% dla obligacji 5-letnich,

 • 1,35% dla obligacji 6-letnich.

 1. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

 2. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po terminie wypłaty oprocentowania. Szczegółowe terminy wypłaty oprocentowania określone zostaną w propozycji nabycia obligacji.

 3. Termin ustalenie prawa do oprocentowania ustala się na ostatni dzień roboczy przed upływem okresu odsetkowego.

§ 7

 1. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgorzyno, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełniania świadczeń wynikających
  z obligacji.

 2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy podmiotowi, który wybrany zostanie zgodnie
  z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 07:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 07:13