herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr II/9/2002

Uchwała Nr II/9/2002

Uchwała Nr II/9/2002

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do obliczania podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 ), art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U z 1993r. Nr 94, poz.431; z 1994 r. Nr 1, poz.3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875 ;

z 2002r Nr 200, poz.1680 ) uchwala się , co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002r., określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002r. ogłoszoną w Monitorze Polskim Nr 51, poz. 733, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy obniża się z kwoty 33,45 zł. za 1q do kwoty 27,58 zł. za 1 q.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgorzyno .

§ 3 . Traci moc uchwała NR XXXIII/362/2001 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego, ogłoszona dnia 13 grudnia 2001r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 52, poz.1476.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 06:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 06:28