herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr II/13/2002

Uchwała Nr II/13/2002

Uchwała Nr II/13/2002

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności
i sposobów jego poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271), art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od posiadania psów dla osób fizycznych posiadających psy zamieszkałych na terenie Gminy Węgorzyno w następującej wysokości :

1) od pierwszego psa 18, 00 zł.

2) od drugiego psa 19, 00 zł.

3) od każdego następnego psa 21, 00 zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od posiadania psów - posiadanie jednego psa emerytów i rencistów zamieszkujących na terenie sołectw.

§ 3. Podatek płatny jest bez wezwania do końca drugiego kwartału każdego roku.

§ 4. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

§ 5. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca , w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgorzyno.

§ 8. Traci moc uchwała NR XXXIII/365/2001 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru, ogłoszona dnia 13 grudnia 2001r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 52, poz.1478.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 06:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 06:33