herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr II/18/2002

Uchwała Nr II/18/2002

Uchwa*a Nr II/18/2002

Rady Miejskiej w W*gorzynie

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie: wyra*enia zgody na nieodp*atne nabycie przez Gmin* W*gorzyno od Skarbu Pa*stwa, Agencji W*asno*ci Rolnej Skarbu Pa*stwa, Terenowego Oddzia*u

w Szczecinie nieruchomo*ci gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, stanowi*cych zespo*y parkowo-pa*acowe w miejscowo*ciach

Rogówko i Mieszewo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9, lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271) uchwala się co następuje:

§ 1

Wyra*a si* zgod* na nieodp*atne nabycie od Skarbu Pa*stwa, Agencji W*asno*ci Rolnej Skarbu Pa*stwa, Oddzia*u Terenowego w Szczecinie nieruchomo*ci zabudowanych i niezabudowanych, obejmuj*cych zespo*y parkowo- pa*acowe, zgodnie z za**cznikiem nr 1 stanowi*cym integraln* cz*** uchwa*y.

§ 2

Przej*cie nieruchomo*ci przez Gmin* Węgorzyno nast*puje na cel okre*lony w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wegorzyno.

§ 3

Uchwa*a wchodzi w życie z dniem podj*cia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Za**cznik Nr 1
do Uchwa*y Nr II/18/2002
Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 6 grudnia 2002 r.

WYKAZ

zabytkowych zespo*ów parkowo- pa*acowych

lp

miejscowo**

nr dzia*ki

ewidenc. pow. w ha

opis obiektu zabytkowego

przeznaczenie w planie zagospodarowania

1

ROGÓWKO

181

16,1251

park dworski

Do uporządkowania w sąsiedztwie wsi. Istniejące i projektowane drzewa pomnikowe. Na terenie parku występują złoża kredy jeziornej. Teren objęty strefą "K" ochrony konserwatorskiej. Prace porządkowe oraz projektowe uzgadniać z WKZ i Wydziałem Ochrony Środowiska. Oznakować drzewa pomnikowe w uzgodnieniu z WKP.

2

MIESZEWO

383/2

6,5408

park pałacowy

Do uporządkowania. Projektowane drzewa pomnikowe. Teren objęty strefą "K" ochrony konserwatorskiej - obowiązują uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 06:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 06:35