herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr VI/85/2003

Uchwała Nr VI/85/2003
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Terenowego Oddziału
w Szczecinie nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, obejmującej park dworski
w miejscowości Rogówko, stanowiącej działkę nr 181 o pow.16,1251 ha


Na podstawie art.18 ust.2.pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806) uchwala się, co następuje:


§ 1
Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Terenowego Oddziału w Szczecinie nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, obejmującej park dworski w miejscowości Rogówko, stanowiącej działkę nr 181 o pow.16,1251 ha, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Lucyna Wolska

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z załącznikiem do umowy subwencji nr SFK/Sz/3111/G/2220/2002 zawartej w dniu 16.10.2002r pomiędzy Gminą Węgorzyno a Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Terenowym Oddziałem w Szczecinie dotyczącą przyznania Gminie subwencji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Adaptacja budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej w Kąkolewicach na mieszkania dla byłych pracowników PGR, gm. Węgorzyno" Gmina zobowiązała się do przejęcia nieruchomości wyszczególnionych w tym załączniku, między innymi parku dworskiego w Rogówku, stanowiącego nie zabudowaną działkę nr 181 o pow.16,1251 ha. Nieruchomość ta jest wpisana do rejestru zabytków pod
nr 824.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Węgorzyno nieruchomość ma przeznaczenie:

" Park dworski. Do uporządkowania w sąsiedztwie wsi. Istniejące i projektowane drzewa pomnikowe. Na terenie parku występują złoża kredy jeziornej. Teren objęty strefą "K" ochrony konserwatorskiej. Prace porządkowe oraz projektowe związane z eksploatacją kredy uzgodnić z WKZ i Wydziałem Ochrony Środowiska. Oznakować drzewa pomnikowe w uzgodnieniu z WKP."

Nieruchomość przez Gminę Węgorzyno, po jej nabyciu będzie użytkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-06-2003 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2003 14:55