herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr VI/84/2003

Uchwała Nr VI/84/2003
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr II/18/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 06.12.2002 r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Terenowego Oddziału w Szczecinie nieruchomości gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych, stanowiących zespoły parkowo-pałacowe w miejscowościach Rogówko i Mieszewo


Na podstawie art.18 ust.2.pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806) uchwala się, co następuje:


§ 1

Uchyla w całości uchwałę nr II/18/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 06.12.2002r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Terenowego Oddziału w Szczecinie nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych, obejmujących zespoły parkowo-pałacowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Lucyna Wolska


Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem do umowy subwencji nr SFK/Sz/3111/G/2220/2002 zawartej w dniu 16.10.2002r pomiędzy Gminą Węgorzyno a Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Terenowym Oddziałem w Szczecinie dotyczącą przyznania Gminie subwencji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Adaptacja budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej w Kąkolewicach na mieszkania dla byłych pracowników PGR, gm. Węgorzyno" Gmina zobowiązała się do przejęcia nieruchomości wyszczególnionych w tym załączniku.

Po wnikliwej analizie załącznika, stwierdzono, wiele nieścisłości mających wpływ na przeniesienie prawa własności nieruchomości.

Z danych uzyskanych w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Łobzie wynika jednoznacznie, że obydwie nieruchomości są zabudowane, zaś działka nr 383/2 w Mieszewie wymaga podziału geodezyjnego. Podjęcie uchwały dotyczącej nieodpłatnego nabycia parku w Mieszewie nastąpić może wyłącznie po dokonaniu podziału, zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości i wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów budynków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-06-2003 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2003 14:59