herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała IV/80/2003

Uchwała IV/80/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

                                         

w sprawie: dokonania zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu   
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok

                                                 

Na podstawie art.18, ust 2 ,  pkt. 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558 ,
Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2001 r. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz. 1229; oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 233 ,poz. 1957) uchwala się, co następuje:                                                                       

§ 1

W  załączniku Nr 11 do   uchwały  Nr V/ 63 /2003 Rady Miejskiej   Węgorzynie z dnia 21.03.2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2003 rok   dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Celowego.

                                                                             

 § 2

Po stronie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

    

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zwiększenie planu przychodów

        1

       2

                          3

                    4

      900

   

     90011

                     

     075

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.Stan środków na początek roku

Wpływy z różnych dochodów

/zwrot poniesionych wydatków w 2002 r/

           38.072

            38.072

            30.072

              8.000

                                                                                     

                                                      

§ 3

Po stronie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zwiększenie planu wydatków

        1

       2

                          3

                    4

      900

    

    90011

 

   4210

 

   4300

   6260

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakup materiałów i wyposażenia

/zakup słomy, folii, itp./

Zakup usług pozostałych

-likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy – 3.000

-czyszczenie rowu od jeziora Węgorzyno do P.Śmietańskiej – 2.000

Dotacja do budżetu:

1.Termomodermizacja budynków

-ocieplenie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie – 15.000

2.Przyłączenie sieci wodociągowej w m.Runowo do sieci wodociągowej w m.Węgorzyno-17.072

           38.072

      

           38.072

            

             1.000

           

             5.000

             32.072

Środki zostaną wykorzystane zgodnie z Art. 406” Prawo ochrony środowiska „.

Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych polegających na termomodernizacji budynków i polepszeniu wody dla mieszkańców służyć będzie ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Po dokonanych zmianach  plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok zamyka się kwotami:

-         po stronie przychodów 43.072,00 złotych

-         po stronie wydatków 43.072,00 złotych

§ 4

Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Węgorzynie

 § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Lucyna Wolska

Uzasadnienie:

I. Zwiększa się przychody w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 38.072,00 złotych z tytułu :

·        środków na rachunku bankowym na 1.01.2003 r o kwotę 30.072,00 złotych

·        zwrotu  poniesionych wydatków w 2002 r  na wykonanie ścieżki edukacyjno-ekologicznej  nad jeziorem Węgorzyno przez Związek Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 8.000 złotych.

Zwiększa się wydatki w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 38.072,00 złotych z tytułu :

1.dotacji  przekazanych do budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 32.072 w tym na :

-         termomodernizację budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie /ocieplenie budynku/- 15.000,00 złotych

-         „Przyłączenie sieci wodociągowej w m. Runowo do sieci wodociągowej w m. Węgorzyno” – 17.072,00 złotych

2.likwidacji dzikich wysypisk  śmieci na terenie Gminy – 3.000,00 złotych /plan po zmianie 4.000 złotych/.

3.czyszczenie rowu od jeziora Wegorzyno do P. Śmietańskiej – 2.000,00 złotych

4.Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 złotych

   /służących ochronie środowiska /

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-06-2003 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2003 15:12