herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwala Nr V/63/2003

Uchwala Nr V/63/2003

Uchwala Nr V/63/2003
Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2003 rok

Na podstawie art.18 , ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 ,Nr 214, póz. 1806 ) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala co następuje:

§ l. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 9.565.706 zł,

z tego:

  1. dochody związane z realizacją zadań własnych 8.662.626 zł,

  2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami 903.080 zł.

( załącznik Nr l , 2, 3, 4 ) § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy

w wysokości 9.445.992 zł,

z tego:

  1. wydatki związane z realizacją zadań własnych 8.542.912 zł,

  2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości 903.080 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6 , 7 , 8 )

§ 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 333.600 zł,

z przeznaczeniem na :

1) spłatę rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ł Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 333.600 zł,

§ 4. Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach
w kwocie 213.886 zł,

zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z :

  1. kredytu zaciągniętego w banku krajowym 100.000 zł,

  2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 113.886 zł,

§ 5. l. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 20.500 zł.

2.Ustala się rezerwę celową przeznaczoną na :
1) składki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w wysokości 5.000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 9

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 10


§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 9. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 10. Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13

§11. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003 - 2006 zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Węgorzynie do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 200.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Węgorzynie do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Węgorzynie

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załaczniki do pobrania: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 28-04-2003 17:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2003 17:00