herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr IV/52/2003

Uchwała Nr …/…/2003

Uchwała Nr IV/52/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 7 lutego 2003 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/10/2002 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806), art. 5 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (opublikowana w Dzienniku Urzędowym województwa Zachodniopomorskiego Nr 91, poz. 1970):
1) W §1 pkt 1 dodaje się podpunkt e) o brzmieniu:

„e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytworzeniu
i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków - 0,01 zł od 1m2

powierzchni”;

2) W § 1 pkt 2 dodaje się podpunkt g) o brzmieniu:

„g) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytworzeniu
i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków - 0,01 zł od 1m2

powierzchni użytkowej”;

3) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„a) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

(ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, ( Dz. U z 2002 r.

Nr 9, poz.84 z późniejszymi zmianami)”;

b) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na

wytworzeniu i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków - 0,01%

ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 (ustawy z dnia 12

stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgorzyno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 09:58