herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

IX_106_ 2003


Uchwała IX/106/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003

Na podstawie art.18, ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U . z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717) uchwala się,
co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 600,00 złotych

-w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 600 złotych

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 8.000,00 złotych

-w dz.750 Administracja publiczna rozdział 75022 Rady gmin § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.500,00 złotych

-w dz.926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00 złotych

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 8.600,00 złotych

-w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.100,00 złotych

-w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność

Miast § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 złotych

-w dz.926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność § 2830 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 6.500,00 złotych

§ 4

1. Dochody budżetowe gminy i miasta na 2003 rok

po zmianach w wysokości - 9.840.395,00 złotych

z tego

  • dochody własne - 8.867.444 ,00 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 972.951,00 złotych

2. Wydatki budżetowe gminy i miasta na 2002 rok

po zmianach w wysokości - 9.720.681 ,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 8.747.730 ,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 972.951 ,00 złotych

§ 5

1. .Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 333.600,00 złotych z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie w wysokości 333.600,00 złotych

2. Niedobór budżetowy w kwocie 213.886,00 złotych zostanie sfinansowany z :

- kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 100.0000 złotych

-nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 113.886,00 złotych

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 10-10-2003 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2003 10:22