herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

IX_108_2003


Uchwała Nr IX/108//2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie procedury uchwalania i dokonywania zmian budżetu Gminy Węgorzyno

oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących

projektowi budżetu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717) uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się szczegółowy tryb i zakres prac budżetowych ujętych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Dyrektorzy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego opracowują i przedkładają Skarbnikowi plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych wraz z kalkulacjami i podstawami prawnymi w terminach wynikających z harmonogramu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

1.Projekty planów , o których mowa w § 1 ust.2 opracowane są na podstawie:

 1. wskazówek Rady Miejskiej do projektu budżetu,

 2. aktualnego poziomu cen (stawek, taryf, opłat i podatków) z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,

 3. zakładanej prognozy wzrostu cen w roku budżetowym,

 4. istniejącego w roku poprzedzającym rok budżetowy stanu organizacyjnego placówek finansowanych z budżetu gminy, z uwzględnieniem placówek przewidzianych do uruchomienia bądź likwidacji w roku budżetowym,

 5. przewidzianego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy,

 6. stawek wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy
  z uwzględnieniem prognozy wzrostu.

§ 3

Radni oraz przedstawiciele sołectw mogą składać Skarbnikowi wnioski do projektu budżetu w terminie ustalonym w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust.1.

§ 4

Skarbnik na podstawie przedłożonych materiałów i wniosków, a także prognozy kwot dochodów własnych gminy , dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz subwencji z budżetu państwa sporządza wstępne zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, w terminie wynikającym z harmonogramu , o którym mowa w § 1 ust.1

§ 5

 1. Burmistrz opracowuje:

 1. Projekt uchwały budżetowej na podstawie materiałów sporządzonych przez Skarbnika

 2. Informację o stanie mienia komunalnego

 1. Projekt uchwały budżetowej oraz informację o stanie mienia komunalnego Burmistrz przedkłada nie później , niż do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania

 2. Radzie Miejskiej w Węgorzynie.

§ 6

1. Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

1) prognozowane kwoty dochodów według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji ;

2) wydatki budżetowe w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z

wyodrębnieniem :

a) wydatków budżetowych, w tym w szczegółowości

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

- dotacji,

- wydatki na obsługę długu ,

- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

b) wydatków majątkowych( inwestycyjnych);

 1. źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej;

 2. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z uwzględnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów;

 3. plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych;

 4. plany przychodów i wydatków funduszy celowych;

 5. upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań;

 6. zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;

 7. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie;

 8. dotacje;

 9. dochody i wydatki związane z realizacja zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego/ w budżecie jednostki, której powierzono realizacje tych zadań/;

 10. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

 11. określenie wydatków jednostek pomocniczych;

 12. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej

§ 7

1.Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz dołącza:

 1. objaśnienia do projektu budżetu,

 2. informacje o stanie mienia komunalnego.

§ 8

1. Objaśnienia , o których mowa w § 7 pkt. 1 obejmują:

 1. opis prognozowanych kwot dochodów ze wskazaniem sposobu ich ustalania i podstawy prawnej do ich ustalenia,

 2. opis planowanych kwot wydatków z podaniem podstawy prawnej ich finansowania oraz zasad kalkulowania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej,

 3. informacje o źródłach przychodów oraz kierunków wydatków zakładów budżetowych środków specjalnych i funduszy celowych:

 4. omówienie kwot przychodów przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetowego bądź kierunków rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

§ 9

1.Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje dane dotyczące:

1)gruntów zestawionych według tytułów władania i rodzajów użytkowania z

wyszczególnieniem ich wartości;

2)budynków i budowli zestawionych według tytułów i rodzajów użytkowania wraz z ich

szacunkowa wycena;

 1. innych składników mienia nie wymienionych w pkt.1 i 2 ,w tym w szczegółowości o

ograniczonych prawach rzeczowych ,użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,

udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu;

 1. dane o zmianie w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt.1,2 i 3 od dnia

złożenia poprzedniej informacji.

§ 10

 1. Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymany projekt uchwały wraz z materiałami informacyjnymi przekazuje do zaopiniowania stałym Komisjom Rady.

 2. Komisje Rady w terminie odbywają posiedzenia , na których opiniują projekt uchwały budżetowej ( zgodnie z załącznikiem Nr 1).

 3. Wprowadzenie zgłoszonych przez Komisje do projektu propozycji zmian polegających na zwiększeniu wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych kwotach dochodów lub zwiększenia planowanych dochodów może nastąpić jedynie za zgodą Burmistrza ze wskazaniem przez komisję dodatkowych źródeł dochodów.

§ 11

 1. Burmistrz w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Radzie Miejskiej projektu uchwały budżetowej przekazuje podległym jednostkom niezbędne informacje potrzebne do opracowania ich planów finansowych,

 2. Jednostki podległe w terminie 30 dni od przekazania informacji , opracowują projekty planów finansowych , nie później niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 12

Projekt porządku sesji , na której uchwalony jest budżet winien obejmować następujące punkty:

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,

 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 3. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

§ 13

Procedurę dokonywania zmian budżetu i zmian w budżecie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14

Traci moc uchwała Nr X/ 90/ 99 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 10 czerwca 1999 r.
w sprawie procedury uchwalania i dokonywania zmian budżetu Gminy Węgorzyno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski


Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Miejskiej Nr IX/107/2003

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRAC BUDŻETOWYCH

L.p

Okres realizacji

Działania

Wykonawca

Koordynator

Efekty

od

do

1

2

3

4

5

6

7

1.

30 września

Identyfikacja potrzeb - gromadzenie wniosków i sugestii do projektu budżetu z:

Komisji merytorycznych Rady Miejskiej , Radnych, Dyrektorów , Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych

Biuro Rady

Sekretarz

Stanowiska: Komisji merytorycznych Rady Miejskiej , dotyczących wniosków i propozycji w zakresie identyfikacji potrzeb , przekazanie do Burmistrza do dnia 30 września poprzedzającego rok budżetowy

2.

30 września

Przygotowanie wytycznych do projektu

Informacji o stanie mienia komunalnego

Inspektorzy

Burmistrz

Wytyczne do informacji o stanie mienia komunalnego

3.

30 września

Złożenie przez pracowników merytorycznych Urzędu , jednostek organizacyjnych gminy materiałów planistycznych wraz z opisem , algorytmem obliczeń i materiałów kalkulacyjnych wraz z podstawą prawną i projektami planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Oraz kierownicy referatów UM

Skarbnik

Propozycje do jednostkowych planów finansowych

4.

15 października

Przygotowanie projektu budżetu

Skarbnik

Burmistrz

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikiem bez części opisowej , wstępna informacja o stanie mienia komunalnego

5.

25 października

Powiązanie projektu budżetu gminy z projektem budżetu państwa

Skarbnik

Burmistrz

Włączenie planowanych kwot dotacji subwencji i udziałów w podatkach do projektu budżetu na podstawie oficjalnych zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego

6.

5 listopada

Projekt budżetu po uzgodnieniach

Skarbnik

Burmistrz

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i objaśnieniami

7.

10 listopada

Projekt informacji o stanie mienia komunalnego

Inspektorzy

Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego

8.

15 listopada

Przekazanie projektu uchwały budżetowej do:

Rady Miejskiej

Regionalnej Izby Obrachunkowej

Burmistrz

Burmistrz

Przyjęcie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami i objaśnieniami . Przekazanie do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej

9.

15 listopada

Przekazanie informacji o stanie mienia komunalnego do RIO i Rady Miejskiej

Burmistrz

10.

15 listopada

22 listopada

Przekazanie podległym jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji do opracowania ich planów finansowych

Skarbnik

Burmistrz

Dostosowanie projektu planów finansowych jednostek do zgodności z kwotami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej

11.

15 listopada

10 grudnia

Opiniowanie projektu budżetu przez komisje merytoryczne Rady Miejskiej na posiedzeniu wspólnym

Komisje Rady

Przewodniczący Rady Miejskiej

Komisja Budżetowo-Gospodarcza wypracowuje wspólne stanowisko wszystkich komisji w sprawie budżetu

12.

10 grudnia

31 grudnia

Uchwalenie budżetu gminy

Rada Miejska

Przewodniczący Rady Miejskiej

 1. Przekazanie tekstu uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowe w terminie 7 dni od daty uchwalenia,

 2. Opublikowanie tekstu uchwały budżetowej


Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Miejskiej Nr IX/107/2003

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

PROCEDURA

DOKONYWANIA ZMIAN BUDŻETU I ZMIAN W BUDŻECIE - KOREKTY

 1. Za zmiany budżetu rozumie się wszelkie uchwały Rady Miejskiej :

 • Zwiększające kwotę dochodów i wydatków budżetowych

 • Zwiększające kwotę dochodów przy jednoczesnym zmniejszeniu deficytu budżetowego

 • zmniejszające kwotę dochodów i wydatków

 • zwiększające kwotę wydatków przy jednoczesnym zwiększeniu deficytu budżetowego ze wskazaniem źródeł pokrycia niedoboru budżetowego.

 • inne

2. Za zmianę w budżecie rozumie się wszelkie uchwały Rady Miejskiej:

 • zmniejszające i zwiększające dochody między działami

 • zmniejszające i zwiększające wydatki między działami

3. Ustala się procedurę dokonywania zmian budżetu i zmian w budżecie :

 1. W sytuacjach wymagających zmian budżetu i zmian w budżecie dysponent środków budżetowych zobowiązanych jest zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Skarbnika Gminy , precyzując kwotę , rodzaj zadania bądź podstawę prawną oraz kalkulacje podając dodatkowo uzasadnienia celu zmiany budżetu lub zmian w budżecie oraz jej termin.

 1. Skarbnik opisuje wniosek i przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.

 1. Burmistrz przyjmuje projekt uchwały decydując o wystąpieniu z inicjatywą podjęcia uchwały Rady Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 10-10-2003 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2003 10:22