herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

IX_114_2003


Uchwała Nr IX/114/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/359/2001 Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 15.11.2001 r w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów nierolniczych oddawanych w dzierżawę.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717 ), uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznikowi Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/359/2001 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 15.11.2001 r nadaje się treść określoną w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.09.2003 r i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr IX/114/2003
Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

Lp

Przedmiot dzierżawy

Roczna minimalna stawka za 1 m2 gruntu w zł ( bez 22% stopy podatku VAT )

1

Przemysłowa składowa

3,62

2

Bankowa

8,07

3

Transportowa

1,68

4

Handlowa na wsi

5,03

5

Handlowa w mieście

8,07

6

Garaże

3,62

7

Rekreacyjna, letniskowa

5,25

8

Związana z lecznictwem, profilaktyką gdy jest prowadzona działalność gospodarcza

0,20

9

Statutowa administracji publicznej

1,68

10

Statutowa organizacji społecznych

0,20

11

Statutowa partii politycznych

1,68

12

Usługowa i produkcyjna podmiotów gospodarczych

3,36

13

Statutowa spółdzielni inwalidów

0,20

14

Uprawy warzywne, ogrodnicze i kwiaty

0,13

15

Hodowla zwierząt

1,68

16

Kioski przewoźne i barakowozy

26,30

17

Parkowanie samochodów

1,26

18

Budownictwo mieszkaniowe

0,60

19

Pod budynkami trafostacji

31,50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 10-10-2003 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2003 10:24