herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

IX_117_2003


Uchwała Nr IX/117/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
i warunków tej sprzedaży

Na podstawie art. 12 ust. 1, 2 i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1401; 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143) oraz art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie gminy Węgorzyno:

1. Sześćdziesiąt punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2. Dwadzieścia punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. 1. Zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki tej sprzedaży określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVIII/248/97 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/117/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

ZASADY USYTUOWANIA NA TERENIE GMINY MIEJSC SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WARUNKI TEJ SPRZEDAŻY

1. Punkty sprzedaży alkoholu, o którym mowa w uchwale, nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż:

1) 100 m od szkół, przedszkoli, ośrodka zdrowia lub przychodni,

2) 50 m od obiektów kultu religijnego, dworców kolejowych i autobusowych, obiektów zajmowanych przez organy ścigania, stadionu.

2. W uzasadnionych przypadkach, w stosunku do obiektów wymienionych w ust.1 pkt 2, można wydać zezwolenie na sprzedaż alkoholu w odległości mniejszej niż 50 m, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściciela takiego obiektu.

3. Odległości mierzy się od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia głównego obiektu, o którym

mowa w ust. 1.

4. Punkty posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży mogą podawać napoje alkoholowe w tzw. ogródkach piwnych, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

a) posiadanie tytułu prawnego do terenu, gdzie będzie usytuowany tzw. ogródek piwny,

b) teren musi być ogrodzony i przylegać do lokalu,

c) maksymalna wielkość powierzchni na ustawienie 6 stolików,

d) jeżeli punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży mieści się w jednym budynku z punktem sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, to tzw. ogródek piwny musi być usytuowany wokół tej części budynku, gdzie odbywa się sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

5. Na terenie obiektów sportowych i innych terenów rekreacyjnych - obowiązuje zakaz (nie dotyczy sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na podstawie udzielonego jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas zorganizowanych imprez).

6. W punkcie sprzedaży w widocznym miejscu muszą być wywieszone ustawowe ograniczenia sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 10-10-2003 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2003 10:27