herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr X/120/2003 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003


Uchwała Nr X/120/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 września 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje :

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 62.200,00 złotych

 • w dz.700 Gospodarka komunalna rozdział 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami § 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę
8.600 złotych

 • w dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 034 Podatek od środków transportowych o kwotę 5.500 złotych

 • w dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 091Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10.700 złotych

 • w dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych os osób fizycznych § 031 Podatek od nieruchomości o kwotę 20.000 złotych

 • w dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych os osób fizycznych § 032 Podatek rolny o kwotę 17.400 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 62.200,00 złotych

 • w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.720 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 Wydatki na
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000 złotych

 • w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.280 złotych

 • w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.600 złotych

 • w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.600 złotych

 • w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.000 złotych

§ 3

1. Dochody budżetowe gminy i miasta na 2003 rok po zmianach w wysokości - 9.967.128 złotych, z tego:

 • dochody własne - 8.994.177 złotych

 • dotacje na realizacje zadań zleconych - 972.951 złotych

2. Wydatki budżetowe gminy i miasta na 2003 rok po zmianach w wysokości - 9.847.414 złotych

- na realizacje zadań własnych - 8.874.463 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 972.951 złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 333.600 złotych z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
w wysokości 333.600,00 złotych

4. .Niedobór budżetowy w kwocie 213.886,00 złotych zostanie sfinansowany z :

- kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 100.000złotych

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 113.886 złotych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 14-11-2003 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2003 13:20