herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr X/132/2003 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzyno z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów us


Uchwała Nr X/132/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 września 2003 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzyno z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa" , udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 , Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594 ) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzyno z tytułu należności pieniężnych, w tym cywilnoprawnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa".

§ 2. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub części, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która następuje, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) dłużnik - osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił

ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił

przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty

stanowiącej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku

poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski" do celów

naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2) dłużnik - osoba prawna został wykreślony w właściwego rejestru osób prawnych przy

jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a

odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) wierzytelności nie ściągnięto w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się

kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie

egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

5) wierzytelność uległa przedawnieniu,

§ 3. Umarzanie w przypadkach określonych w § 2 dokonywane może być na umotywowany wniosek skarbnika lub kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 4. Do umorzenia wierzytelności uprawniony jest:

1) Burmistrz, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza 4- krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza 1- krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 5. Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej , to w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umarzaniu należności uboczne.

§ 6. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, kierownicy jednostek organizacyjnych na wniosek dłużnika mogą odroczyć termin spłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki.

§ 7. Umorzenie wierzytelności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje:

1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno prawnym — w drodze decyzji,

2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych — w drodze umowy albo oświadczenia woli.

§ 8. W decyzji o umorzeniu, która dotyczy tylko części należności, należy określić termin zapłaty pozostałej części należności. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma terminu zapłaty ,cała należność staje się natychmiast wymagalna. Powyższe warunki powinny być zawarte w decyzji administracyjnej albo oświadczeniu woli cywilnoprawnym.

§ 9. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania decyzji lub umowy do dnia upływu terminów zapłaty określonych w decyzji lub umowie.

§ 10. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat , pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna co powinno być zawarte w decyzji administracyjnej albo oświadczeniu woli cywilnoprawnym.

§ 11. Traci moc Uchwała nr XXXIII /133/ 99 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 01.10.1999 roku w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzyno z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa" , udzielania innych ulg w celu spłacania tych należności oraz organów do tego uprawnionych.

§ 12.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 14-11-2003 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2003 14:34