herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr VIII/92/2003 w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych


Uchwała Nr VIII/92/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych

Na podstawie art. 17 ust 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników Urzędu Miejskiego, dokonuje zespół powołany przez Burmistrza Węgorzyna.

§ 2

Ocen kwalifikacyjnych dokonuje się raz na dwa lata z tym, że w razie negatywnej oceny pracownik samorządowy mianowany powinien być poddany następnej ocenie po upływie trzech miesięcy nie później jednak niż sześć miesięcy od poprzedniej oceny.

§ 3

Ocena kwalifikacyjna ma na celu stwierdzenie przydatności pracownika samorządowego mianowanego na zajmowanym stanowisku.

§ 4

Ocenie kwalifikacyjnej podlega przede wszystkim jakość i efektywność wykonywanych przez pracownika samorządowego mianowanego obowiązków określonych w zakresie czynności.

§ 5

W ocenie kwalifikacyjnej należy uwzględnić:

a) przygotowanie zawodowe na dotychczasowym stanowisku,

b) stosunek do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (samokształcenie, udział w szkoleniach)

c) umiejętność dobrej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

d) jakość, dokładność i terminowość wykonywanej pracy,

e) zdyscyplinowanie, obowiązkowość i odpowiedzialność,

f) przejawianie inicjatywy i samodzielności ,

g) umiejętność oceny faktów i informacji oraz analizowania i wyciągania wniosków

h) umiejętność poprawnego wykonywania opracowań pisemnych,

i) stosunek do interesantów, zgłaszanych przez nich skarg i wniosków oraz ich terminowe załatwianie,

j) umiejętność współpracy w zespole,

k) zaangażowanie w realizacji zadań trudnych oraz zachowanie się w sytuacjach szczególnych.

§ 6

Ocena kwalifikacyjna jest dokonywana na piśmie przez zespół z uwzględnieniem opinii bezpośrednio przełożonego pracownika samorządowego mianowanego podlegającego ocenie.

§ 7

Treść oceny kwalifikacyjnej podaje się do wiadomości zainteresowanego.

§ 8

1.Pracownikowi samorządowemu mianowanemu przysługuje prawo do złożenia odwołania od oceny kwalifikacyjnej do Burmistrza w terminie 7 dni od dnia otrzymania jej do wiadomości.

2.Burmistrz wydaje ostateczne rozstrzygnięcie w formie zarządzenia po wysłuchaniu zainteresowanego

§ 9

Odwołanie składa się drogą służbową do Burmistrza.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 22-12-2003 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2003 10:12