herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr VIII/94/2003 w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu dodatków do


Uchwała Nr VIII/94/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę
oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu dodatków do wynagrodzenia i nagród

Na podstawie art.30 ust.6 ,art. 49 ust.1 a, art. 54 ust. 7 i art. 91 d ustawy - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 1997 r. Nr 56,poz.357,zm. z 1998 r. Nr 106,poz.668,Nr 162,poz.1118,z 2000 r. Nr 12 poz.136,
Nr 19,poz.239,Nr 22,poz.291, Nr 122,poz.1323, z 2001 r. Nr 111, poz.1194, Nr 128, poz.1404,
Nr 144,poz.1615, z 2002 r. Nr 4,poz.32,Nr 113,poz.984,Nr 233,poz.1954) uchwala się, co następuje :

§ 1

Ustala się regulaminy określające niektóre zasady wynagradzania oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Węgorzyno dodatków do wynagrodzenia i nagród:

 1. regulamin określający szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

 2. regulamin określający wysokości stawek dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

 3. regulamin określający wysokości stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

 4. regulamin określający wysokości stawek dodatku za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

 5. regulamin określający szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, którego treść stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

 6. regulamin określający wysokości i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli, którego treść stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

 7. regulamin określający wysokość dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1/ szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina Węgorzyno,

2/ dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

3/ roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

4/ klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

5/ uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

6/ tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin. o którym mowa w art.42 ust.3 - ustawy- Karta Nauczyciela.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/94/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27.06.2003 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU ZA WYSŁUGĘ LAT
DLA NAUCZYCIELI

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje :

 1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

 2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/94/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27.06.2003 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO

1. W ramach środków na wynagrodzenia nauczycieli tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne w wysokości 4 % planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w szkole.

2. Ogólnymi warunkami przyznawania nauczycielskiego dodatku motywacyjnego są :

 1. osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

 2. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem,

 3. ocena pracy nauczyciela,

 4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć , o których mowa w art.42 ust.2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela.

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest :

1)uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

 1. uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach,

 2. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

 3. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności :

 1. systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

 2. podnoszenie umiejętności zawodowych,

 3. wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

 4. dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

 5. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

 6. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

 7. przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) posiadanie dobrej oceny pracy.

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 pkt 2 i 3 Karty

Nauczyciela, a w szczególności:

 1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

 2. udział w komisjach przedmiotowych i innych,

 3. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

 4. prowadzenie lekcji koleżeńskich , przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 5. aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

4. W zależności od osiąganych wyników pracy nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości ustalonej w regulaminie wewnętrznym dyrektora szkoły, zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną w granicach środków posiadanych na wynagrodzenia, zaplanowanych w budżecie szkoły.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

6. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły, a dyrektorowi - Burmistrz .

7. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VIII/94/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27.06.2003 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU FUNKCYJNEGO

DLA NAUCZYCIELI

1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego upoważnieni są nauczyciele, którym powierzono:

 1. Stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły.

 2. Wychowawstwo klasy.

 3. Sprawowanie funkcji :

  1. doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta,

  2. opiekuna stażu.

Dodatek z tytułu powierzenia stanowiska kierowniczego

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole / palcówce/ przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora , o którym mowa w ust.1 pkt w granicach stawek określonych tabelą ustala Burmistrz Gminy i Miasta, uwzględniając m.in. wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły, a dla pozostałych stanowisk kierowniczych - dyrektor szkoły.

4. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust.1 pkt 1, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy. Nie dotyczy to przedszkola.

5.Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

8. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.

T A B E L A D O D A T K Ó W F U N K C Y J N Y C H

Lp. Stanowisko Miesięcznie

od do

________________________________________________________________________

1. Szkoły wszystkich typów

a/ dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 300 480

b/ dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów 330 800

c/ dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej 510 1.000

d/ wicedyrektor 300 500

2. Świetlice szkolne

a/ kierownik świetlicy szkolnej 50 190

D o d a t e k z a w y c h o w a w s t w o

 1. Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy w szkołach podstawowych i Gimnazjach przysługuje dodatek funkcyjny wysokości :

a / do 10 uczniów - 15 zł miesięcznie

b / do 20 uczniów - 25 zł miesięcznie

c / powyżej 20 uczniów - 35 zł miesięcznie

10. Nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w przedszkolach przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości :

 1. uczniów do 10 uczniów - 20 zł miesięcznie

 2. do 20 uczniów - 30 zł miesięcznie

 3. powyżej 20 uczniów - 40 zł miesięcznie

11.Nauczycielom, o których mowa w ust.2 przysługuje dodatek za wychowawstwo tylko za jeden oddział (grupę) niezależnie od liczby oddziałów / grup /, w których prowadzą zajęcia.

12. Nauczycielom, o których mowa w ust.2 zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, przysługuje dodatek za wychowawstwo w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

13. Dodatek za wychowawstwo klasy wypłaca się miesięcznie z góry.

14.Zasady określone w załączniku nr 3 ust.5 - 7 stosuje się odpowiednio.

Dodatek za sprawowanie funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela - konsultanta i opiekuna stażu

15.Nauczycielowi sprawującemu funkcję doradcy metodycznego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 5 % do 10 % wynagrodzenia zasadniczego wynikającego ze stawki osobistego zaszeregowania .

16.Nauczycielowi sprawującemu funkcję nauczyciela - konsultanta przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 1 % do 5 % wynagrodzenia zasadniczego wynikającego ze stawki osobistego zaszeregowania.

17.Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna stażu przysługuje dodatek w wysokości 3 % wynagrodzenia zasadniczego wynikającego ze stawki osobistego zaszeregowania.

18.Dodatki , o których mowa w ust. 1 - 3 wypłaca się odpowiednio według zasad dotyczących dodatków funkcyjnych określonych w załączniku nr 3 ust.5 - 7.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VIII/94/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27.06.2003 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU ZA WARUNKI PRACY

  1. Zgodnie z art. 34 ust.1 Karty Nauczyciela nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

  2. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznawania z tego tytułu dodatku, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę w szczególności stopień trudności zajęć realizowanych w warunkach trudnych i uciążliwych określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej - w drodze rozporządzenia.

  3. Wykaz prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, stanowiących podstawę do przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1 określa Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej - w drodze rozporządzenia.

D o d a t k i z a p r a c ę w w a r u n k a c h t r u d n y c h

4. Nauczycielom przysługują dodatki za pracę w trudnych warunkach z tytułu

prowadzenia przez nauczycieli :

 1. indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielom szkół nie będących specjalnymi, którzy prowadzą to nauczanie dodatek przysługuje w takiej części, jakiej godziny pracy w trudnych warunkach pozostają do obowiązkowego wymiaru godzin.

 2. zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

5. Dodatek za pracę w warunkach trudnych przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba , że przepis szczególny stanowi inaczej.

6. Dodatek za pracę w warunkach trudnych wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części - jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

D o d a t e k z a p r a c ę w w a r u n k a c h u c i ą ż l i w y c h

7. Nauczycielom przysługuje dodatek za pracę w warunkach uciążliwych z tytułu prowadzenia zajęć wymienionych w części - dodatki za pracę w warunkach trudnych - z dziećmi i młodzieżą , których rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie stanów zdrowia oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu wydawania zaświadczeń będących podstawą uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka / Dz. U. Nr 15, poz.70 / - w wysokości ustalonej dla odpowiedniego dodatku za pracę w warunkach trudnych, zwiększony o 5 % wynagrodzenia zasadniczego.

8.Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielom, którzy w danym miesiącu przepracowali co najmniej 40 godzin w takich warunkach. Dodatek nie ulega podwyższeniu, chociażby nauczyciel przepracował w warunkach uciążliwych więcej niż 40 godzin w miesiącu.

9.Dodatek z pracę w warunkach uciążliwych przysługuje mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli jednak nauczyciel w danym miesiącu przepracował co najmniej 40 godzin w warunkach uciążliwych mimo czasowej nieobecności w pracy z innych przyczyn, dodatek przysługuje w całości.

10.Nauczycielom, którym powierzono stanowisk kierownicze w szkołach, przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy na zasadach określonych w ust. 1, z tym że do czasu pracy, od którego uzależnione jest prawo do tego dodatku, wlicza się również faktycznie odbyte przez nauczycieli godziny hospitacji oraz godziny instruktażu i kontroli realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykonywanych w kontakcie z dziećmi i młodzieżą, o których mowa w ust.1.

11.Nauczycielce w ciąży, przeniesionej do pracy nieuciążliwej na podstawie orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nauczycielka nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej, dodatek z uciążliwe warunki pracy przysługuje do dnia rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego w wysokości średniej miesięcznej dodatku z okresu 3 miesięcy przed przeniesieniem.

12. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w warunkach trudnych i za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodatku.

13. Dodatki za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych wypłaca się z dołu.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr VIII/94/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27.06.2003 r.

Regulamin obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraźnych zastępstw dla nauczycieli

 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za trudne i uciążliwe warunki pracy oraz za warunki szkodliwe dla zdrowia, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust.2, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, orz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art.42 ust.3 ustawy-

- Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru / lub czyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy/ za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych,za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

5.Wyngrodzenie za godziny doraźnych zastępstw ustala się wg zasad określonych w ust.2 i 3.

6.Wyngrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr VIII/94/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27.06.2003 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI

 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły.

 1. Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze:

1/ 20 % tego funduszu na nagrody organu prowadzącego

2/ 80 % tego funduszu na nagrody dyrektorów szkół.

 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:

1/ posiadania wyróżniającej oceny pracy

2/ otrzymywania w danym roku szkolnym lub roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego przez co najmniej 6 miesięcy,

3/ legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

4. Nagrody nauczycielom przyznają :

1/ ze środków o których mowa w ust. 2 pkt 1 - Burmistrz Gminy i Miasta Węgorzyno

2/ ze środków o których mowa w ust. 2 pkt 2 - dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

5.Nagrody o których mowa w ust.2 - 4 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą organu prowadzącego może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.

6. Nagrody, o których mowa w ust. 2 - 4 mogą być przyznane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

Załącznik nr 7 do uchwały Nr VIII/94/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27.06.2003 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego
  obowiązkowego wymiaru godzin w placówkach oświatowych na terenie gminy
  Węgorzyno i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska
  Przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
  w rodzinie uprawnionego nauczyciel, wynosi miesięcznie:

l/ przy l osobie w rodzinie - 5 %

21 przy 2 osobach w rodzinie - 6 %

3/ przy 3 osobach i więcej w rodzinie - 7 %

najniższego wynagrodzenia / wynagrodzenie minimalne/

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości
określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w
  przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.
  Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz.

 2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi :

l/ niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego

2/ od l dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy,
a także w okresach:

l/ nie świadczenia pracy za która przysługuje wynagrodzenie

2/ pobierania zasiłku

3/ odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu na który umowa była zawarta.

4/ korzystania z urlopu wychowawczego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 22-12-2003 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2003 10:26