herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr VIII/93/2003 w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie


Uchwała Nr VIII/93/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik nr 1

do uchwały Nr VIII/93/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

S T A T U T

O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy Węgorzyno, utworzoną do realizacji zadań pomocy społecznej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy - art. 46 ustawy o pomocy społecznej
z dnia 29 listopada 1990 r. (Dz. U. Nr 64 poz.414 z 1998 r. z późniejszymi zmianami).

§ 2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie działa na podstawie:

 1. Uchwały Nr XIII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Węgorzynie z dnia 27 kwietnia 1990 r.
  w sprawie powołania Ośrodka .

 2. Uchwały Nr VI/33/90 Rady Gminy i Miasta w Węgorzynie z dnia 24 października 1990 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej dotyczącej opieki społecznej, w tym również do wydawania decyzji administracyjnych.

 3. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.

 4. Uchwały Nr XVI/89/95 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (dot. wydawania decyzji w sprawie przyznawania i odmowy zasiłków rodzinnych
  i pielęgnacyjnych).

 5. Uchwały Nr XXXV/236/96 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (dot. wydawania decyzji w sprawie przyznawania i odmowy dodatków mieszkaniowych).

 6. Uchwały Nr LI /369/98 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  (dot. przyznawania odmowy pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym).

 7. Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

 8. Uchwały Nr XIX /195 /2000 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

 9. Uchwały Nr XXXII/347/2001 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31.08.2001r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

 10. Uchwały Nr XXXIII/371/2001 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 15.11.2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/347/2001 Rady Miejskiej w Węgorzynie.

 11. Uchwały Nr XXXIX /430 / 2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21.06.2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 12. Innych przepisów dotyczących państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek budżetowych .

§ 3

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdza Rada Miejska w formie uchwały.

§ 4

Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie jest jednostką organizacyjną gminy Węgorzyno. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz.

§ 5

Obszarem działania Ośrodka jest teren gminy Węgorzyno .

§ 6

Siedzibą Ośrodka jest lokal przy ul. Księdza Fortunata Sosnowskiego 5 w Węgorzynie.

§ 7

Obsługę finansowo - księgową Ośrodka od 1 stycznia 2003 roku prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej
w Węgorzynie .

§ 8

Ośrodek prowadzi działalność finansową w ramach środków przydzielonych w corocznym budżecie gminy .

ZADANIA OŚRODKA

§ 9

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń

4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

§ 10

Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na gminie oraz na administracji rządowej
w zakresie ustalonym ustawami.

§ 11

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę, należą:

1) udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

2) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,

4) przyznawanie pomocy rzeczowej,

5) przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie,

6) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

7) sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

8) kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki,

9) praca socjalna,

10) zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji zadań.

§ 12

Do zadań zleconych gminie realizowanych przez Ośrodek należą:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej,

 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych,

 3. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki stałe i gwarantowane okresowe,

 4. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

 6. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,

 7. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

 8. inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej,

 9. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania.

§ 13

Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie jego działania instytucjami, organizacjami społecznymi, Stowarzyszeniami, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 14

Ośrodek działa poprzez samodzielne stanowiska pracy:

 1. pracownicy socjalni - 3 etaty,

 2. stanowisko ds. świadczeń - 1 etat,

 3. główny księgowy - 0,5 etatu,

 4. stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych - 0,5 etatu,

 5. opiekunki domowe - 2 etaty.

KIEROWNIK OŚRODKA

§ 15

 1. Kierownik Ośrodka na zasadzie jednoosobowego kierownictwa ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy Ośrodka .

 2. Zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania Ośrodka.

§ 16

Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta w Węgorzynie .

§ 17

Kierownik ustala organizację wewnętrzną i zadania pracowników, wchodzących w skład Ośrodka .

§ 18

Kierownika Ośrodka podczas nieobecności zastępuje starszy pracownik socjalny, z wyjątkiem podpisywania decyzji.

§ 19

Kierownik składa Radzie Gminy i Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

PRACOWNICY OŚRODKA

§ 20

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz.124) i ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz.414).

§ 21

Pracownicy Ośrodka obowiązani są wykonywać swoje obowiązki zgodnie z zakresem czynności opracowywanym przez Kierownika Ośrodka oraz zgodnie z Kodeksem Pracy.

§ 22

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz.708, zmiany: z 2001 r. Nr 34, poz. 393).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 22-12-2003 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2003 10:28