herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr VIII/89/2003 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003


Uchwała Nr VIII/89/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 55.077,00 złotych

-w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 097 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 13.805,00 złotych

-w dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 031 Podatek od nieruchomości o kwotę 41.272,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 55.077,00 złotych

-w dz.750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin i Miast § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.500,00 złotych

-w dz.750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin i Miast § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.240,00 złotych

-w dz.750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin i Miast § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.245,00 złotych

-w dz.750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin i Miast § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.011,00 złotych

-w dz.750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin i Miast § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 276,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 złotych

-w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 13.805,00 złotych

§ 3

1. Dochody budżetowe gminy i miasta na 2003 rok

po zmianach w wysokości - 9.808.482 ,00 złotych

z tego

  • dochody własne - 8.844.231,00 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 964.251,00 złotych

2. Wydatki budżetowe gminy i miasta na 2002 rok

po zmianach w wysokości - 9.688.768 ,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 8.724.517 ,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 964.251 ,00 złotych

§ 4

1. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 333.600,00 złotych z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 333.600,00 złotych

2. .Niedobór budżetowy w kwocie 213.886,00 złotych zostanie sfinansowany z :

- kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 100.0000 złotych

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 113.886,00 złotych

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 22-12-2003 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2003 10:52