herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr VIII/102/2003 w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie


Uchwała Nr VIII/102/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się statut Celowego Związku Gmin R - XXI w brzmieniu, jak w załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

STATUT

Celowego Związku Gmin R - XXI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Statut niniejszy stanowi podstawę prawną działania Związku Międzygminnego, zorganizowanego pod nazwą "Celowy Związek Gmin R - XXI" - zwany dalej "Związkiem".

§ 2. Uczestnikami Związku są:

1. Miasto i Gmina Chociwel

2. Miasto i Gmina Dobra

3. Gmina Dziwnów

4. Miasto i Gmina Ińsko

5. Miasto i Gmina Kamień Pomorski

6. Miasto i Gmina Maszewo

7. Miasto i Gmina Nowogard

8. Gmina Osina

9. Gmina Przybiernów

10. Gmina Radowo Małe

11. Miasto i Gmina Resko

12. Gmina Rewal

13. Gmina Świerzno

14. Miasto i Gmina Trzebiatów

§ 3. Siedzibą Związku jest miasto Nowogard.

§ 4. Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 5. Do zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, przyrody w szczególności:

1) Realizacja kompleksowego regionalnego programu gospodarki odpadami.

2) Wybudowanie Zakładu Gospodarowania Odpadami a następnie jego eksploatacja.

Rozdział II

Organy Związku, ich struktura i organizacja pracy

§ 6. Organami Związku są:

1. Zgromadzenie Związku.

2. Zarząd Związku.

§ 7. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest Zgromadzenie Związku zwane dalej zgromadzeniem.

2. W skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin uczestniczących w Związku, w tym przewodniczący zarządów tych gmin oraz wyznaczony przez Radę Miejską (Gminy) przedstawiciel.

3. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.

4. Kadencja Zgromadzenia równa jest kadencji Rad Gmin, zaś przedstawiciele ustępujący na skutek upływu kadencji pełnią swe funkcje do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.

§ 8. 1. Do właściwości Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, o ile statut nie stanowi inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości zgromadzenia należy:

1) wybór i odwołanie Zarządu, ustalanie wynagrodzeń przewodniczącego Zarządu, stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

2) uchwalanie budżetu związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,

3) powoływanie i odwoływanie na wniosek Przewodniczącego Zarządu Skarbnika Związku,

4) powoływanie Komisji Rewizyjnej

5) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia tych zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą zgromadzenia,

b) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni i występowania z nich,

c) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych związku oraz wyposażenia ich w majątek,

d) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

e) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów długoterminowych, zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym,

f) zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustaloną corocznie przez zgromadzenie,

g) ustalanie wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz związku, w tym składek członkowskich i terminów ich uiszczania,

6) przyjęcie do Związku nowego uczestnika,

7) powoływanie komisji do określonych spraw,

8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

9) określenie sumy do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9. 1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

2. Zadania Przewodniczącego oraz sposób jego zastępstwa określone są w ustawie o samorządzie gminnym.

§ 10. 1. Zgromadzenie jest zwoływane przez Przewodniczącego Zgromadzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia winno być dostarczone przedstawicielom, co najmniej 14 dni przed terminem obrad.

3. Nadzwyczajne zgromadzenie przewodniczący obowiązany jest zwołać na wniosek, co najmniej 1/4 przedstawicieli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

4. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane.

5. Inicjatywę uchwałodawczą posiada Zarząd i grupa co najmniej 6 członków Związku.

§ 11. 1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku.

2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący oraz 2 (dwóch) członków.

3. Przewodniczący Zarządu może być wybierany spoza członków Zgromadzenia.

4. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz.

§ 12. 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 13. 1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje zadania związku nie należące do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia,

2) wykonywanie budżetu związku,

3) gospodarowanie mieniem związku,

4) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych związku.

§ 14. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Związku składa dwóch członków Zarządu Związku.

§ 15. 1. Komisja rewizyjna kontroluje działalności Zarządu i jest powoływana przez Zgromadzenie pośród jego członków.

2. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym i składa się 5 (pięciu) osób, które wybiera z pośród siebie przewodniczącego Komisji.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) opiniowanie wykonania planu finansowego Związku i występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarządowi.

2) dokonywanie okresowej kontroli działalności finansowej Zarządu Związku.

3) dokonywanie kontroli doraźnych Zarządu Związku oraz zakładów i przedsiębiorstw Związku.

5. Sposób dokonywania kontroli i plan pracy Komisji Rewizyjnej na dany rok zatwierdza Zgromadzenie.

Rozdział III

Majątek i finanse Związku

§ 16. 1. Majątek Związku stanowią wniesione ruchomości, nieruchomości i składki gmin wchodzących w skład Związku.

2. Majątek Związku jest odrębny od majątku uczestników Związku i jest odrębnie zarządzany.

3. Uczestnicy - Założyciele Związku wnoszą do związku wpisowe w wysokości 3000,00 zł (trzech tysięcy złotych).

4. Uczestnik Związku zobowiązany jest wnieść wpisowe w całości w terminie 3 miesięcy od dnia rejestracji Związku lub przystąpienia do Związku.

5. Dochodami Związku są:

1) stałe roczne składki członkowskie uczestników Związku,

2) dotacje, darowizny, zapisy dokonywane na rzecz Związku,

3) dochody z majątku, z działalności i odsetki bankowe.

Stałe roczne składki członkowskie uzależnione są od ilości mieszkańców danej gminy - uczestnika Związku, w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy. Wysokość składek jest ustalana przez Walne Zgromadzenie Związku. Składki płatne są z góry w czterech równych ratach do 15 dnia każdego kwartału. Zwłoka w płatności którejkolwiek z rat powoduje naliczenie odsetek ustawowych od dnia wymagalności każdej raty do dnia zapłaty.

§ 17. 1. Gminy uczestniczą w kosztach wspólnych przedsięwzięć oraz pokrywają wynikłe z tej działalności straty wyłącznie na podstawie uchwał podjętych przez Rady zainteresowanych gmin.

2. W szczególności zaś gmina nie może być zobowiązana do pokrywania strat w przedsięwzięciach, w których nie uczestniczy.

§ 18. 1. Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem, projekt planu finansowego związku, obejmujący przewidywane dochody i wydatki.

2. Zgromadzenie przyjmuje plan finansowy do 31 grudnia każdego roku.

§ 19. 1. Obiekty i urządzenia Związku służą realizacji jego zadań w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami.

2. Z obiektów i urządzeń Związku jego uczestnicy korzystają odpłatnie na równych zasadach.

3. Opłaty za korzystanie z urządzeń i obiektów są określane corocznie przez Zgromadzenie.

§ 20. Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem.

Rozdział IV

Zasady przystępowania i występowania członków

§ 21. 1. Z wnioskiem o przystąpienie do związku występuje Rada właściwej Gminy.

2. O przyjęciu nowego uczestnika decyduje uchwałą Zgromadzenie Związku określając równocześnie wysokość wpisowego dla przystępującej gminy.

3. Uchwała Zgromadzenia winna określać termin przystąpienia nowego uczestnika.

§ 22. Uczestnictwo w Związku ustaje w razie:

1. Wystąpienia uczestnika ze Związku,

2. Likwidacji Związku.

§ 23. 1. Uczestnik występuje ze Związku przez złożenie oświadczenia o wystąpieniu, potwierdzonego stosowną uchwałą Rady Gminy.

2. Oświadczenie winno być złożone z sześciomiesięcznym okresem uprzedzenia ze skutkiem na 31 grudnia danego roku.

§ 24. Nie wywiązywanie się Gminy ze składek skutkuje podwyższeniem opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Związku, wysokość opłat określa Zgromadzenie.

§ 25. Uczestnikowi występującemu ze Związku przysługuje zwrot wniesionych składników majątkowych, według wyceny na dzień wystąpienia ze Związku.

§ 26. 1. Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o postawieniu Związku w stan likwidacji na wniosek 4/5 uczestników Związku.

2. Likwidatora Związku powołuje Zgromadzenie.

3. Do obowiązków likwidatora należy:

1) sporządzenie planu likwidacji, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie w drodze uchwały oraz zostaje przesłany do wiadomości wojewody i regionalnej izby obrachunkowej,

2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,

3) publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec związku w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia o likwidacji,

4) zakończenie bieżących spraw Związku,

5) ściągnięcie wierzytelności Związku,

6) zaspokojenie zobowiązań Związku,

7) zbycie majątku Związku,

8) złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego likwidacji.

4. Kwota pozostała po zbyciu majątku podlega podziałowi pomiędzy uczestników Związku na dzień postawienia go w stan likwidacji proporcjonalnie do wysokości wniesionych składek. Pierwszeństwo w nabyciu nie zbytych składników majątkowych Związku, jego przedsiębiorstw i zakładów mają uczestnicy, na obszarze których owe urządzenia się znajdują na dzień postawienia Związku w stan likwidacji.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 27. Zmiana niniejszego Statutu następuje w trybie przyjętym do jego ustanowienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 22-12-2003 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2003 10:53