herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XII/147/2003 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003


Uchwała Nr XII/147/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568 ) uchwala się, co następuje :

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 40.050,00 złotych

-w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin i miast § 097 Wpływy
z różnych dochodów o kwotę 320,00 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 032 Podatek rolny o kwotę 31.320,00 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odpadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych § 032 Podatek rolny o kwotę 8.410,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 40.050,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast
i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 320,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90004 Utrzymanie zieleni
w miasta i gminach § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.320,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 27.410,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 złotych

§ 3

1. Dochody budżetowe Gminy na 2003 rok

po zmianach w wysokości - 9.981.135 złotych

z tego

  • dochody własne - 9.089.973 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 891.162 złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2003 rok

po zmianach w wysokości - 9.861.421 złotych

- na realizacje zadań własnych 8.970.259 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 891.162 złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 333.600,00 złotych z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie w wysokości 333.600,00 złotych

4. Niedobór budżetowy w kwocie 213.886,00 złotych zostanie sfinansowany z :

- kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 100.000,00 złotych

-nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 113.886,00 złotych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 31-12-2003 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2003 13:25