herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XII/149/2003


Uchwała Nr XII/149/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2003

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U . z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558,
Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 , poz. 1568 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetowe o łączną kwotę 69.000,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami § 092 Pozostałe odsetki o kwotę 19.000,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 075 Dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 17.000,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 083 Wpływy
z usług o kwotę 15.000,00 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 16.000,00 złotych

- w dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 092 Pozostałe odsetki o kwotę 2.000,00 złotych

§ 2

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 69.000,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami § 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 19.000,00 złotych

- w dz. 710 Działalność usługowa rozdział 71035 Cmentarze § 069 Wpływy z różnych opłat
o kwotę 3.000,00 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych § 032 Podatek rolny o kwotę 15.000,00 złotych

w dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych § 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 10.000,00 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 036 Podatek od spadków i darowizn
o kwotę 4.000,00 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń § 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjna o kwotę 18.000,00 złotych

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 31-12-2003 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2003 13:27