herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XII/152/2003


Uchwała Nr XII/152/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych ( Monitor Polski Nr 51, poz. 804 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta Węgorzyno , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,53 od 1 m2 powierzchni,

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie sołectw gminy Węgorzyno, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,48 od 1 m2 powierzchni,

 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytworzeniu i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków - 0,01 od 1m2 powierzchni ,

 4. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,98 zł od 1 ha powierzchni,

 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych - 0,42 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Węgorzyno-14,14 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie sołectw gminy Węgorzyno - 12,73 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytworzeniu i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków - 0,01zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

 5. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 6. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 7. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5, 04 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli :

a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami), z wyjątkiem określonych w pkt b),

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytworzeniu i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków - 0,01 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki pozostałe lub ich części stanowiące własność, bądź będące w posiadaniu emerytów
i rencistów, którzy przekazali gospodarstwo rolne na Skarb Państwa w zamian za emeryturę lub rentę,

2) budynki pozostałe lub ich części położone na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „B”, służące wyłącznie działalności rolniczej związanej z gospodarstwem rolnym z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

3) nieruchomości lub obiekty budowlane stanowiące własność gminy i nie będące w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej,

4) nieruchomości lub obiekty budowlane stanowiące własność gminy zajmowane przez jednostki budżetowe gminy oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych,

5) nieruchomości lub ich części , obiekty budowlane lub ich części wykorzystywane na cele działalności sportowej.

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 4. Traci moc uchwała NR II/10/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 91 , poz. 1970 zmiany: Nr 24, poz. 324, Nr 49, poz. 833 ) oraz uchwała
Nr X/133/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 września 2003 r. zmieniająca uchwałę
Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 31-12-2003 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2003 13:31