herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XII/153/2003


Uchwała Nr XII/153/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do obliczania
podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. ,Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r Nr 200,
poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. określoną
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. ogłoszoną w Monitorze Polskim Nr 49, poz. 771, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy obniża się z kwoty 34,57 zł za 1q do kwoty 28,13 zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. Traci moc uchwała NR II/9/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do obliczania podatku rolnego, ogłoszona dnia 10 grudnia 2002 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 91, poz. 1969.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 31-12-2003 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2003 13:33