herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XII/155/2003


Uchwała Nr XII/155/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160,
poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116,
poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych następujących podatków i opłat stanowiących dochód gminy:

1) podatku do nieruchomości,

2) podatku od środków transportowych,

3) podatku rolnego i leśnego,

4) podatku od posiadania psów,

5) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,

6) podatku od spadku i darowizn,

7) opłaty targowej,

8) opłaty skarbowej.

§ 2 .Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. Traci moc uchwała NR XLVII/331/98 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 lutego 1998r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 31-12-2003 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2003 13:36