herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XIV/164/2003 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003


Uchwała Nr XIV/164/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 2.019,00 złotych

- w dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 2.019,00 złotych

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 100.000,00 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 złotych

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 2.019,00 złotych

- w dz. 801 Oświat i wychowanie rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2. 019,00 złotych

§ 4

1. Dochody budżetowe Gminy na 2003 rok

po zmianach w wysokości - 10.031.430,00 złotych

z tego

  • dochody własne - 9.121.738,00 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 909.692,00 złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2003 rok

po zmianach w wysokości - 9.811.716,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 8.902.024,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 909.692,00 złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 333.600,00 złotych z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie w wysokości 333.600,00 złotych

4. Niedobór budżetowy w kwocie 113.886,00 złotych zostanie sfinansowany z :

-nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 113.886,00 złotych

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-04-2004 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2004 12:50