herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XIV/169/2003 w spr. odmowy uwzg. wezw. Pana Zbigniewa Sobczyka do usunięcia naruszenia prawa polegającego na uchyleniu uchwał


Uchwała Nr XIV/169/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Pana Zbigniewa Sobczyka do usunięcia

naruszenia prawa polegającego na uchyleniu uchwał

Na podstawie art. 101 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ,Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1

Odmawia się uwzględnienia wezwania Pana Zbigniewa Sobczyka złożonego w dniu
18 grudnia 2003r do Rady Miejskiej w Węgorzynie do usunięcia naruszenia prawa polegającego na uchyleniu uchwał Rady Miejskiej :

  • Nr XIII/161/12003 w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

  • Nr XIII/162/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy Węgorzyno na rok 2003

  • Nr XIII/163/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, w którym znajduje się tylko 1 lokal mieszkalny położonej w Chwarstnie nr 31, w gm. Węgorzyno, na rzecz najemcy tego lokalu

podjętych na sesji w dniu 04 grudnia 2003 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Uzasadnienie:

Rada Miejska uznaje ocenę prawną zawartą w wezwaniu p. Sobczyka za nietrafną, bowiem na sesji RM w dniu 28.11.2003 obecnych było 12 radnych (na stan 14) i podczas dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych radni mieli świadomość, że jeżeli w dniu 28.11.2003 nie zostanie podpisana ustawa przez Prezydenta oraz nie zostanie ogłoszona, to podjęcie tej uchwały w dniu 28.11.2003 spowoduje potrzebę podjęcia nowej i uchylenie podjętej właśnie w tym dniu.

W konsekwencji uchwała została podjęta ( przy 11 głosach za i 1 przeciw) w dniu podpisania nowelizacji ustawy przez Prezydenta. Kiedy okazało się, że ustawa będzie ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 29.11.2003 dalsze zwlekanie z podjęciem przedmiotowej uchwały uznano za wielce ryzykowne z prawnego punktu widzenia, ponieważ organ nadzoru ma miesiąc czasu na rozpatrzenie uchwały Rady Miejskiej a ponadto uchwała ta powinna być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego do końca tego roku.

W tej nadzwyczajnej sytuacji wywołanej niefrasobliwością ustawodawcy Rada Miejska była zmuszona do działania w sposób nie w pełni uwzględniający niektóre postanowienia statutu.

Jednocześnie informuję, iż na stan 14 radnych, 12 obecnych było na sesji w dniu 28.11.2003 i radni zostali powiadomieni, iż kolejna sesja będzie zwołana za kilka dni, że nie będą rozsyłane oficjalne zaproszenia, tylko radni zostaną powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia Rady Miejskiej telefonicznie. Ponadto informuję, iż na sesji tej obecnych było 17 sołtysów (przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy ) na stan 18, tak więc i oni byli poinformowani, że w najbliższych dniach odbędzie się kolejna sesja.

Ponadto na tablicy ogłoszeń przy ul. Rynek 1 umieszczone było zawiadomienie o Sesji zwołanej na dzień 04.12.2003..

Na sesji w dniu 04 grudnia 2003 zwołanej telefonicznie na stan 14 radnych obecnych było 13, w punkcie obrad „przedstawienie porządku sesji, p. Przewodniczący poinformował iż przedmiotem obrad jest uchwała w sprawie określenia stawek od środków transportowych - ta którą radni podjęli na ostatniej sesji. Ponadto p. Burmistrz zaproponował wprowadzenie do porządku dwóch projektów uchwał tj.

  • w sprawie zmiany budżetu gminy Węgorzyno na rok 2003

  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, w którym znajduje się tylko 1 lokal mieszkalny położonej w Chwarstnie nr 31, w gm. Węgorzyno, na rzecz najemcy tego lokalu

radni porządek przyjęli jednogłośnie, tak więc nie było wątpliwości ze strony radnych aby projekty te były rozpatrzone. Gdyby radni mieliby wątpliwości to nie wprowadzali by tych uchwał do porządku obrad.

W dniu tym Rada Miejska w głosowaniu przyjęła następujące uchwały:

  • w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych przy 9 głosach za, 1 przeciw i 3 wstrzymujących,

  • w sprawie zmiany budżetu gminy Węgorzyno na rok 2003 - przy 12 głosach za i 1 wstrzymującym

  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, w którym znajduje się tylko 1 lokal mieszkalny położonej w Chwarstnie nr 31, w gm. Węgorzyno, na rzecz najemcy tego lokalu - uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-04-2004 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2004 12:58