herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała XVI/188/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004


Uchwała XVI/188/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 004 Nr 53,poz..1271) uchwala się co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 27.468,00 złotych

- w dz. 600 transport i łączność rozdział Drogi publiczne gminne § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.750,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 938,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.479,00 złotych

- w dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 11.978,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.870,00 złotych

- w dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.453,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 27.468,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.000,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 1.550,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 4120 Składki na Fundusz pracy o kwotę 662,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.457 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.479,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.772,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 478,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność § 4120 Składki na Fundusz pracy o kwotę 68,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 340 złotych

w dz. 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 180,00 złotych

- w dz. 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.300,00 złotych

- w dz. 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.085,00 złotych

-w dz. 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4120 Składki na Fundusz pracy o kwotę 463,00 złotych

-w dz. 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.134 złotych

§ 3

1. Dochody budżetowe Gminy na 2004 rok

po zmianach w wysokości - 9.974.844 złotych

z tego

  • dochody własne - 9.473.674 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 501.170 złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2004 rok

po zmianach w wysokości - 11.515.244 złotych

- na realizacje zadań własnych - 11.014.074 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 501.170 złotych

3.Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 333.600,00 złotych z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie w wysokości 333.600,00 złotych

4.Niedobór budżetowy w kwocie 1.874.000 zostanie sfinansowany z :

- kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 1.046.000,00 złotych

- pożyczek - 828.000 złotych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-04-2004 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2004 11:35