herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVI/191/2004 w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Uchwała Nr XVI/191/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1401; 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr IV/55/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 7 lutego 2003 r.
w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVI/191/2004 RM

z dnia 5 marca 2004 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ROZDZIAŁ I

1. Postanowienia ogólne

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie Węgorzyno. Stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w 2004 roku.

Program w swej konstrukcji merytorycznej jest tożsamy z założeniami Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego przez Rząd RP na posiedzeniu w dn. 26 września 2000 r.

2. Stosowane w programie skróty

GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Grupa AA - Grupa Anonimowych Alkoholików;
Al-Anon - Ruch członków rodzin z problemem alkoholowym;
Al-Ateen - Ruch samopomocowy dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym.

I. Cele strategiczne programu

 1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych;

 2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują;

 3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

II. Cele operacyjne programu

 1. Ograniczanie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych;

 2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców i instytucji w Gminie Węgorzyno
  w sytuacjach związanych z alkoholem;

 3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci
  i młodzieży;

 4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie);

 5. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii
  i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

III. Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołana zarządzeniem Nr 298/2004 Burmistrza Węgorzyna z dnia 5 lutego 2004 r. działa w oparciu o Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Nr 175/2003 z dnia 11 sierpnia 2003 r.
  w zakresie:

  1. Inicjowania i koordynowania polityki gminy wobec problemów alkoholowych w gminie Węgorzyno;

  2. Prowadzenia kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Węgorzyno;

  3. Występowania z wytyczaniem priorytetów gminnego programu profilaktyki
   i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 2. Inne podmioty, którym zlecane są zadania gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych.

IV. Źródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 1. Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

 2. Finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in. na:

   1. szkolenie członków komisji;

   2. podróże służbowe krajowe;

   3. wynagrodzenie dla członków komisji, materiały i wyposażenie;

   4. wynagrodzenie za badania lekarskie i sporządzaną opinię o osobach uzależnionych;

   5. wynagrodzenie za sporządzane wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA;

   6. pozostałe zadania wynikające z programu.

V. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. Ustala się wynagrodzenie dla członków GKRPA w następującej wysokości:

 1. za udział w posiedzeniu dla członków komisji - w wysokości 76,00
  za każde posiedzenie;

 2. za udział w posiedzeniach dla Przewodniczącego Komisji - w wysokości 114,00 za każde posiedzenie.

ROZDZIAŁ II

Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadanie 1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

 1. Realizacja zadań pomocy ofiarom przemocy domowej:

  1. prowadzenie pomocy indywidualnej z zakresu psychologii w Klubie Abstynenta „Lawa” z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie;

  2. współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych
   w placówkach odwykowych, do której są kierowani mieszkańcy z terenu gminy;

  3. współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy domowej w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy Domowej NIEBIESKA LINIA.

 2. Realizacja zadań pomocy ludziom uzależnionym po przebytym podstawowym programie terapii - programy wspierające, motywujące i podtrzymujące abstynencję;

 3. Realizacja programów profilaktyki dla młodzieży używającej napojów alkoholowych
  w połączeniu z innymi środkami psychoaktywnymi;

 4. Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia
  i dofinansowywanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

 5. Dofinansowywanie udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji, ludzi pracujących na rzecz uzależnionych
  i ich rodzin w gminie Węgorzyno;

Adresaci zadania: osoby uzależnione, nadużywające alkoholu oraz członkowie rodzin wymienionych osób, osoby realizujące zadania gminnego programu.

Zadanie 2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Pomoc ofiarom przemocy domowej poprzez:

 1. Dofinansowanie działań i programów związanych z opieką psychologiczną i prawną dla rodzin dotkniętych problemem przemocy realizowaną przez oraz instytucje
  i organizacje pozarządowe;

 2. Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę z Policją, OPS, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej;

 3. Opracowanie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy
  w gminie Węgorzyno;

 4. Prowadzenie i wyposażenie Klubu Abstynenta „Lawa”;

 5. Dofinansowanie świetlic środowiskowych, doposażenie w niezbędne
  do prowadzenia świetlicy pomoce i sprzęt.

Adresaci zadania: osoby nadużywające alkoholu, których picie powoduje szkody społeczne, dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym i innymi dysfunkcjami, młodzież mającą deficyt w zakresie umiejętności życia społecznego, młodzież z tzw. „grup ryzyka”, osoby i rodziny z problemem przemocy.

Zadanie 3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla młodzieży.

 1. Zdiagnozowanie w miarę posiadanych środków problemów uzależnień na terenie gminy Węgorzyno:

  1. reagowanie na potrzeby wynikające z otrzymanego raportu - uruchamianie programu interwencyjnego.

 2. Inne formy oddziaływań profilaktycznych:

  1. organizacja i finansowanie programów profilaktycznych;

  2. promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia m.in. imprezy sportowe, festyn trzeźwości itp.;

  3. pomoc w tworzeniu warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - powstawanie klubów młodzieżowych, świetlic;

  4. zakup i rozpropagowanie broszur, biuletynów, ulotek i innych form służących oddziaływaniom profilaktycznym;

 3. Edukacja i szkolenia:

  1. dofinansowanie, koordynacja oraz nadzór i kontrola realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy Węgorzyno;

  2. promowanie nowych, bardziej skutecznych programów profilaktycznych, opracowań autorskich i pilotażowych, zakup prenumeraty pism oraz literaturę fachową;

  3. dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów dla dzieci
   i młodzieży;

  4. finansowanie szkoleń przeprowadzanych przez ekspertów i profesjonalistów zapraszanych do gminy przez instytucje miejskie i organizacje pozarządowe realizujące zadania gminnego programu;

  5. objęcie szkoleniami podstawowymi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawicieli uczestniczących w realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

  6. prowadzenie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów handlujących napojami alkoholowymi;

  7. edukacja publiczna - prezentacja w mediach wiedzy na temat problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu;

  8. dofinansowanie programu pn. „Prewencja jestem bezpieczny” organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Łobzie.

Adresaci zadania: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, społeczność miasta, właściciele punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedawcy.

Zadanie 4.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 1. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi programy o charakterze profesjonalnym.

  1. wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

  2. współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych szczególnie Grup AA,
   Al.-anon, Al.-ateen;

  3. dofinansowywanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży i dofinansowanie działań związanych z turystyką i sportem jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu i zapobiegających powstawaniu patologii społecznej, współpraca z klubami sportowymi;

  4. promocja zdrowego stylu życia, propagowanie życia w trzeźwości;

  5. zapewnienie warunków umożliwiających młodzieży spędzenie czasu wolnego poprzez uprawianie sportu (doposażenie w sprzęt sportowy);

  6. udzielanie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Węgorzynie i filii w Cieszynie i w Mielnie dla dzieci z grup ryzyka;

  7. Wynagrodzenie ryczałtowe dla gospodarza Klubu „Lawa” oraz dla psychologa za udzielanie porad psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin w Klubie Abstynenta „Lawa”.

 1. Współpraca z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Adresaci zadania: osoby uzależnione od alkoholu, które zdecydowały się na życie
w trzeźwości, osoby i rodziny z problemem alkoholowym, dzieci i młodzież, kluby sportowe, społeczność miasta.

Zadanie 5.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepis ów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

  1. Przeprowadzanie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia osób dopuszczających się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży
   i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw.

  2. Przeprowadzanie odpowiedniego postępowania pozwalającego
   na zgromadzenie materiałów niezbędnych do występowania przed sądem
   w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach związanych
   z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu
   w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-04-2004 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2004 11:37