herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XV/177/2004 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgorzyno,


Uchwała Nr XV/177/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 stycznia 2004 roku

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgorzyno,

nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte przez przedsiębiorców, którzy zwiększyli po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały poprzez zatrudnienie osób z terenu Gminy Węgorzyno: bezrobotnych i absolwentów szkół średnich oraz wyższych, w rozumieniu przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, zatrudnienie w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia z okresu 18 miesięcy poprzedzających zwiększenie miejsc pracy i utrzymają ten zwiększony stan zatrudnienia przez okres 18 miesięcy.

2. Przez zwiększenie stanu zatrudnienia, o którym mowa w § 1 ust.1 rozumie się wzrost zatrudnienia wynikający z różnicy pomiędzy ilością pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony albo określony na co najmniej 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy w chwili nabycia prawa do zwolnienia a przeciętnym zatrudnieniem pracowników na warunkach jak wyżej w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej uchwały u danego przedsiębiorcy lub jego poprzednika prawnego .

Dotyczy to w szczególności sytuacji wykreślenia z ewidencji lub rejestru przedsiębiorców i ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej a także sytuacji zmiany formy prawnej przedsiębiorcy.

§ 2. Ustala się, że zwolnienie, o którym mowa w § 1ust.1 będzie przysługiwało w wysokości iloczynu 150 % minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony albo określony na co najmniej 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy z pracownikami zatrudnionymi na nowo utworzonym miejscu pracy i ilości nowo utworzonych miejsc pracy.

§ 3. W przypadku zatrudnienia na nowym miejscu pracy absolwentów, zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie przysługiwało w wysokości iloczynu 200 % minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony albo określony na co najmniej 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy z absolwentami zatrudnionymi na nowo utworzonym miejscu pracy i ilości nowo utworzonych miejsc pracy.

§ 4. W przypadku, gdy kwota zwolnienia od podatku od nieruchomości przekracza należny podatek, zwolnienie za dany rok stosuje się do wysokości podatku należnego w tym roku. Pozostała część zwolnienia od podatku przysługuje w następnym roku podatkowym.

§ 5. Zwolnienie o którym mowa w § 1ust.1 przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o zwolnienie wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania zwolnienia oraz z deklaracją ( korektą deklaracji) na podatek od nieruchomości lub informacją ( korektą informacji ) w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 6. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust.1 nie przysługuje od gruntów, budynków i budowli, w odniesieniu do których podatnikami są przedsiębiorcy lub ich poprzednicy prawni spełniający przynajmniej jedną z przesłanek:

  1. w okresie 3 lat poprzedzających zwiększenie zatrudnienia dokonali oni lub ich poprzednicy prawni grupowych zwolnień pracowników,

  2. wzrost zatrudnienia wynika z zatrudnienia: pracowników interwencyjnych lub pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu,

  3. zalegają z zapłatą podatków, opłat i innych zobowiązań w stosunku do Gminy Węgorzyno,

2. Przez zwolnienie grupowe rozumie się rozwiązanie przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 15 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

a) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

b) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100 pracowników.

§ 7. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na utworzenie nowych miejsc pracy winien przedłożyć do wniosku:

a) umowy o pracę z nowo zatrudnionymi pracownikami,

b) określenia statusu zatrudnionej osoby (bezrobotny, absolwent),

c) oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy publicznej w okresie 3 ostatnich lat

poprzedzających złożenie wniosku,

  1. oświadczenie o nie dokonaniu grupowych zwolnień pracowników w okresie 3 lat

poprzedzających zwiększenie zatrudnienia,

  1. oświadczenie, że zwiększenie zatrudnienia nie wynika z zatrudnienia pracowników

interwencyjnych lub pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu,

  1. deklarację ( korektę deklaracji) na podatek od nieruchomości lub informację (korektę informacji) w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 8.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 5 lat grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte przez przedsiębiorców , którzy nabyli aktem notarialnym lub objęli w trwałe zagospodarowanie (na okres co najmniej 10 lat ) jedną lub więcej z nieruchomości położonych w obrębie Połchowo, w miejscowości Runowo Pomorskie, przy ul. Połchowskiej gm. Węgorzyno, będących własnością Gminy Węgorzyno, stanowiących działki o numerach ; 2/1, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, mających charakter produkcyjno -handlowy.

2. Zwolnienie o którym mowa w § 8 ust.1 przysługuje od gruntów , budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których podatnikami są przedsiębiorcy, którzy w okresie 2 lat od daty nabycia nieruchomości lub objęcia w trwałe zagospodarowanie rozpoczęli inwestycję związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą i zatrudnili powyżej 10 osób z gminy Węgorzyno.

Za datę rozpoczęcia inwestycji rozumie się dzień podjęcia robót budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę.

Zatrudnienie musi nastąpić na podstawie umów o pracę zawieranych na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Zwolnienie przysługuje od dnia, w którym spełnione są obydwa powyższe warunki.

3. O zwolnienie od podatku od nieruchomości musi być złożony wniosek wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą ww. wymagania.

4. Dokumentacja do wniosku o zwolnienie powinna zawierać co najmniej:

a) wpis do właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej ,

b) wykaz stanu zatrudnienia z zaznaczeniem ilości umów o pracę zawartych na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy,

c) akt notarialny nabycia nieruchomości lub dokument o objęciu w trwałe zagospodarowanie nieruchomości.

5. Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości ustaje z dniem, w którym liczba zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy spośród bezrobotnych z gminy Węgorzyno spadnie poniżej 11 osób.

§ 9.1. Przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku, gdy wartość planowanej pomocy publicznej z tytułu zwolnienia od podatku, łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień jej udzielenia ,nie przekracza równowartości 100 tys. EURO.

2. Pomocy w formie zwolnienia przewidzianego w niniejszej uchwale nie mogą uzyskać przedsiębiorcy prowadzący działalność w górnictwie węgla, hutnictwie żelaza i stali lub w transporcie.

3. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku, jeżeli w terminie trzech lat od daty skorzystania ze zwolnienia od podatku otrzyma pomoc publiczną, która łącznie z wartością pomocy udzieloną z tytułu zwolnienia od podatku na podstawie niniejszej uchwały przekroczy kwotę stanowiącą równowartość 100 tys. EURO.

4. Przedsiębiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania organu podatkowego I instancji w zakresie podatku od nieruchomości o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę utraty zwolnienia od podatku o których mowa w § 9 ust.3.

§ 10.1. Organy Gminy Węgorzyno mają prawo wglądu do dokumentacji finansowo-księgowej oraz dokumentacji kadr w zakresie zawieranych umów o pracę, prowadzonych przez przedsiębiorców korzystających ze zwolnień, niezbędnych do stwierdzenia prawidłowości stosowania zwolnień wynikających z niniejszej uchwały.

2. W przypadku utraty prawa do korzystania ze zwolnień przewidzianych w niniejszej uchwale, w szczególności w wyniku zmniejszenia zatrudnienia , przedsiębiorca winien dokonać zwrotu otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w terminie 14 dni od otrzymania decyzji nakazującej zwrot.

3. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ udzielający pomocy publicznej co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za okres jej korzystania i jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w terminie 14 dni od otrzymania decyzji nakazującej zwrot.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 15-04-2004 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2004 14:54