herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVII/198/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004


Uchwała Nr XVII/198/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 53, poz.. 1271) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 45.283,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.300,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.008,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług o kwotę 1.700,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 0830 Wpływy z usług o kwotę 5.315,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.320,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 17.640,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 185.726,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.844,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.648,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 861,00 złotych

- w dz. 710 Działalność usługowa rozdział 71035 Cmentarze § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.008,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.300,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.600,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.722,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.058,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne § 4280 Zakup usług pozostałych o kwotę 240,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 15.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.315,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.000,00 złotych

- w dz. 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.307,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.320,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 13.095,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 1.933,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie uli, placów i dróg § 4610 Koszty postępowania sądowego o kwotę 3.435,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.640,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 ochrona i konserwacja zabytków § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych o kwotę 15.000 złotych

- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 złotych

§ 3

1. Dochody budżetowe Gminy na 2004 rok

po zmianach w wysokości - 10.043.327,00 złotych

z tego

  • dochody własne - 9.518.957,00 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 524.370 złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2004 rok

po zmianach w wysokości - 11.724.170,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 11.199.800,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 524.370 złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 333.600,00 złotych z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie w wysokości 333.600,00 złotych

4. Niedobór budżetowy w kwocie 2.014.443,00 zostanie sfinansowany z :

- kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 1.046.000,00 złotych

- pożyczek - 828.000 złotych

- nadwyżki z lat ubiegłych - 140.443 złotych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 45.283,00 złotych z tytułu :

1 Zwrotu na dochody budżetowe kwoty 38.268 złotych z tytułu nie wykorzystania w określonym terminie wydatków ustalonych przez Radę Miejską zgodnie z Uchwałą Nr XIV/166 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 na :

- remonty drobne budynków komunalnych - 6.300 złotych

(termin realizacji ustalony do 28.02.2004 r - sprawa w toku)

- zakup licencji na programy komputerowe - kwota 2.008,00 złotych

(termin realizacji ustalony do 28.02.2004 r )

- zakup usługi Centrex (usługa spełniająca funkcje centrali telefonicznej) - kwota 5.000,00 złotych

(termin realizacji ustalono do 31.03.2004 - usługa wykonana- brak faktury)

- na wykonanie projektu wykonawczego na zadanie pn. ”Zagospodarowanie terenów zielonych w

Węgorzyno - 7.320 złotych

(termin realizacji ustalono do 30.04.2004 )

- na wykonanie projektu na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci wodociagowej w południowej

części Węgorzyna” kwota 17.640 złotych

(termin realizacji ustalono do 30.04.2004 )

2. wpływy z usług Gminnego Centrum Informacji w Węgorzynie ( usługi ksero, fax., przepisywanie

pism, drukowanie itp) kwota - 1.700 złotych

3. wynajmu hali sportowej - 5.315 złotych

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 45.283 złotych na :

1.remonty drobne budynków komunalnych kwota 6.300,00 złotych

(zobowiązanie za 2003 rok dla firmy Zakład Blacharsko Dekarski w Łobzie za wykonanie remontów

w budynkach komunalnych - sprawa w toku)

2. na wykonanie projektu wykonawczego na zadanie „ Zagospodarowanie terenów zielonych

w m. Wegorzyno” kwota 7.320 złotych

3. na wykonanie projektu na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci wodociagowej w południowej

części Węgorzyna” kwota 17.640 złotych

4 na zakup usługi Centrex kwota 5.000,00 złotych

5. wykonanie tablic informacyjnych do Urzędu Miejskiego kwota 2.008,00 złotych

6. wydatki w kwocie 1.700 złotych związanych z Gminnym Centrum Informacji w

Węgorzynie na:

- zakup materiałów i wyposażenia ( toner, opału itp) kwota 400,00 złotych

- zakup usług pozostałych (opłaty za telefon , internet itp.) kwota 1.300,00 złotych

7. zakup materiałów i wyposażenia do Gimnazjum w Węgorzynie w związku z realizacją

projektu AR i MR w Węgorzynie kwota 4.315,00 złotych

8. zakup pomocy naukowych, księgozbiorów i sprzętu sportowego do Gimnazjum w

Węgorzynie kwota 1.000,00 złotych

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 140.443 złotych na :

1. Uregulowanie zaległości z 2002 roku do faktury z 21.10.2002 rok dla Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie w kwocie 5.209 złotych ( należność główna - 4.347,41 złotych plus odsetki od dnia 30.10.2002 roku w kwocie 861 zł) za wykonanie udrożnienia kanalizacji sanitarnej w Mieszewie .

W dniu 05 kwietnia 2004 r Gmina otrzymała wezwanie do zapłaty na kwotę 4.347,41 złotych (bez odsetek, bo odsetki firma naliczy po dokonaniu zapłaty) celem uregulowania faktury za w/w roboty w przeciwnym razie sprawa zostanie skierowana do Sądu.

Gmina nie posiadała oryginału faktury ani oryginału protokołu odbioru robót ani kosztorysu - duplikat faktury został wystawiony z datą 18.08.2003 rok wraz z ksero protokołem i ksero kosztorysem.

Umowa Nr 281/TI/02 z 04.09.2002r. została zawarta między Zarządem Gminy i Miasta w Węgorzynie a Wspólnotą Mieszkaniową w Mieszewie, Mieszewo 44A i Nr 44B oraz Wodociągami Zachodniopomorskim w Goleniowie na kwotę 4.063 netto + Vat 7%.

W dniu 15 kwietnia 2004 roku Wodociągi Zachodniopomorskie dostarczyły do Gminy ksero kompletu dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

2.wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup niezbędnych narzędzi w kwocie 27.620,00 złotych na zatrudnienie 8 pracowników w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy od dnia 14.V.2004 roku.

W związku z tym , że Rejonowy Urząd Pracy w Łobzie refunduje poniesione wydatki z opóźnieniem należy zabezpieczyć środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na okres 3 miesięcy, zatem podjęcie uchwały jest zasadne.

3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. ”Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie” w kwocie 20.000 złotych na

- wykonanie audytu

- nadzór inwestorski

- inwentaryzacja geodezyjna

- środki na wydatki związane z zaciągnięciem kredytu bankowego

4.wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na zakup usług pozostałych w kwocie 6.307 złotych

5.na uregulowanie zobowiązań w kwocie 18.463,00 złotych na:

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Łobzie Wydział I Cywilny Sygn.akt IC 7/04 Gmina została zobowiązana do zapłaty kwoty 13.095 złotych jako należność główna dla Zakładu Energetycznego Mariusz Sowiński za wykonanie nowych punktów świetlnych ( umowa Nr ZP/ 341/59/2002 z 11.09.2002r.- zobowiązanie z 2002r.)oraz zapłatę odsetek ustawowych od 26.02.2003r. w kwocie 1.933 złotych i kosztów procesu 3.435,00 złotych

6. dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza Ap. w Runowie na

dofinansowanie remontu kościoła w Runowie kwota 5.000,00 złotych

7. dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza Ap. w Runowie na dofinansowanie remontu kościoła w Cieszynie kwota 10.000,00 złotych

8. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. ”Termomodernizacja Przedszkola w Węgorzynie ” w kwocie 4.000 złotych na wykonanie audytu

9. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. ” Dom pogrzebowy w Runowie” w kwocie 10.000 złotych

10. remont toalet w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim w kwocie 15.000 złotych

11. remonty cząstkowe ulic, chodników gminnych kwota 10.844 złotych

12. wykonanie boisk dla dzieci i zabezpieczenie terenów zielonych ( osiedle i górna płyta boiska itp.) w kwocie 7.000 złotych

13. promocja produkcji zdrowej żywności - 1.000 złotych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 08:26